Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1347/2000 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia responsabilității parentale față de copiii comuni
Număr celex: 32000R1347

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 30 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) NR. 1347/2000
din 29 mai 2000
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor
judecătorești în materie matrimonială și în materia
responsabilității parentale față de copiii comuni

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 61 lit. (c) și art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

întrucât:

(1) Statele membre și-au stabilit obiectivul de a menține și dezvolta Uniunea ca spațiu de libertate, securitate și justiție în care este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru a institui treptat un astfel de spațiu, Comunitatea urmează să adopte, printre altele, măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru o bună funcționare a pieței interne;

(2) Buna funcționare a pieței interne implică necesitatea de a îmbunătăți și simplifica libera circulație a hotărârilor judecătorești în materie civilă;

(3) Această problemă intră acum în domeniul de aplicare a art. 65 din Tratat;

(4) Anumite diferențe între normele naționale în materie de competență și de recunoaștere îngreunează libera circulație a persoanelor, precum și buna funcționare a pieței interne. În consecință, se justifică adoptarea unor dispoziții vizând unificarea normelor conflictuale în materie matrimonială și în materia responsabilității parentale, astfel încât să se simplifice formalitățile pentru recunoașterea rapidă și automată și executarea hotărârilor judecătorești;

(5) În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute în art. 5 din Tratat, obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite adecvat de către statele membre și pot, prin urmare, să fie îndeplinite mai bine la nivel comunitar. Prezentul regulament nu se referă decât la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective;

(6) Consiliul, printr-un act(4) din 28 mai 1998, a elaborat textul unei convenții privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și a recomandat statelor membre să îl adopte în conformitate cu normele lor constituționale. Este oportun să se asigure continuitatea rezultatelor în cadrul negocierilor pentru încheierea convenției. Conținutul prezentului regulament preia în mare măsură textul convenției, dar prezentul regulament conține un număr de dispoziții noi care nu există în convenție, astfel încât să se asigure coerența cu anumite dispoziții ale propunerii de regulament cu privire la competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială;

(7) Pentru realizarea obiectivului liberei circulații în cadrul Comunității a hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia responsabilității parentale, este necesar și oportun ca recunoașterea transfrontalieră a competențelor și a hotărârilor judecătorești în materie de desfacere a căsătoriei și de responsabilitate parentală față de copiii comuni să fie reglementați de un instrument juridic comunitar având un caracter obligatoriu și aplicabilitate directă;

(8) Este necesar ca măsurile prevăzute în prezentul regulament să fie consecvente și uniforme, pentru a permite o circulație a persoanelor cât mai amplă. În acest scop, el trebuie să se aplice și resortisanților unor state terțe care au legături suficient de strânse cu teritoriul unui stat membru, în conformitate cu criteriile de competență prevăzute în regulament;

(9) Este necesar ca domeniul de aplicare a prezentului regulament să includă procedurile civile și procedurile extrajudiciare în materie matrimonială din unele state și să excludă procedurile de natură pur religioasă. În consecință, este necesar să se precizeze că termenul "instanță" include toate autoritățile, judiciare sau de altă natură, competente în materie matrimonială;

(10) Prezentul regulament trebuie să se limiteze la procedurile privind divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei. Recunoașterea hotărârilor de divorț și de anulare a căsătoriei nu se referă decât la desfacerea căsătoriei. Prezentul regulament nu are efect în chestiuni cum ar fi vina soților, efectele patrimoniale ale căsătoriei, obligațiile de întreținere sau orice alte măsuri auxiliare, chiar dacă acestea au legătură cu procedurile menționate anterior;

(11) Prezentul regulament se referă la responsabilitatea parentală față de copiii comuni în chestiuni care sunt strâns legate de procedura de divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

(12) Criteriile de competență acceptate în prezentul regulament se bazează pe principiul conform căruia trebuie să existe o legătură reală între persoana interesată și statul membru care își exercită competența. Decizia de a include anumite criterii corespunde faptului că acestea există în diferite ordini de drept interne și sunt acceptate de celelalte state membre;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...