Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
Număr celex: 32000R1334

Modificări (...)

În vigoare de la 30 iunie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1334/2000 AL CONSILIULUI
din 22 iunie 2000
de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor
de produse și tehnologii cu dublă utilizare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei1,

întrucât:

(1) Produsele cu dublă utilizare (inclusiv software și tehnologii) trebuie să facă obiectul unui control eficient atunci când sunt exportate din Comunitate.

(2) Este necesar un sistem comun și eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor și responsabilităților internaționale ale statelor membre și ale Uniunii Europene, în special în ceea ce privește neproliferarea.

(3) Existența unui sistem de control comun și a unor politici armonizate de control și monitorizare în toate statele membre reprezintă o condiție prealabilă pentru instituirea liberei circulații a produselor cu dublă utilizare în cadrul Comunității.

(4) Regimul actual de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 3381/942 și Decizia 94/942/PESC3 trebuie să facă obiectul unei armonizări ulterioare pentru a garanta în continuare aplicarea eficientă a controlului.

(5) Listele comune de produse cu dublă utilizare, destinațiile și orientările sunt elemente esențiale pentru un sistem eficient de control al exporturilor; astfel de liste au fost stabilite prin Decizia 94/942/PESC și prin modificările ulterioare și trebuie incluse în prezentul regulament.

(6) Responsabilitatea de a decide în legătură cu cererile de autorizații de export revine autorităților naționale. Dispozițiile și deciziile naționale care au incidență asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare trebuie adoptate în cadrul unei politici comerciale comune și, în special, în baza Regulamentului (CEE) nr. 2603/69 al Consiliului din 20 decembrie 1969 de stabilire a reglementărilor comune aplicabile exporturilor4.

(7) Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse cu dublă utilizare trebuie să fie în deplină conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(8) De asemenea, se supune controlului transmiterea de software și de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, fax sau telefon, către destinații din afara Comunității.

(9) O atenție deosebită trebuie acordată chestiunilor legate de reexport și de utilizare finală.

(10) La 22 septembrie 1998, reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene au semnat protocoale adiționale la acordurile de aplicare a garanțiilor de securitate respective, semnate între statele membre, Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care, printre alte dispoziții, obligă statele membre să furnizeze informații despre echipamente și materiale nenucleare specificate.

(11) Comunitatea a adoptat un corpus de reglementări vamale, inclus în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului Vamal Comunitar5 și Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei6 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 care, printre altele, stabilește dispoziții legate de exportul și reexportul mărfurilor. Niciuna din dispozițiile prezentului regulament nu limitează vreunul din prerogativele conferite prin Codul Vamal Comunitar și dispozițiile de punere în aplicare care decurg din acesta.

(12) În temeiul și în limitele articolului 30 din tratat și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a controla transferurile anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Comunității Europene, în scopul apărării ordinii sau siguranței publice. În situația în care aceste controale au ca scop eficiența controlului asupra exporturilor din Comunitate, ele vor fi periodic reexaminate de către Consiliu.

(13) Pentru a asigura aplicarea corectă a prezentului regulament, fiecare stat membru trebuie să ia măsuri prin care să confere împuternicirile corespunzătoare autorităților abilitate.

(14) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...