Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 114/2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0114

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/114/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă3 a fost modificată substanțial în repetate rânduri4. Din motive de claritate și de raționalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

(2) Există mari neconcordanțe între legislațiile în vigoare în statele membre în materie de publicitate înșelătoare. Întrucât publicitatea depășește frontierele statelor membre, are un efect direct asupra bunei funcționări a pieței interne.

(3) Publicitatea înșelătoare și comparativă ilegală poate duce la denaturarea concurenței în cadrul pieței interne.

(4) Publicitatea, indiferent dacă determină sau nu încheierea unui contract, afectează situația economică a consumatorilor și a comercianților.

(5) Diferențele între legislația statelor membre privind publicitatea înșelătoare împiedică realizarea de campanii publicitare în afara granițelor naționale, afectând prin aceasta libera circulație a mărfurilor și a prestării de servicii.

(6) Realizarea pieței interne presupune o gamă largă de posibilități de alegere. Deoarece comercianții și consumatorii pot și trebuie să beneficieze cât mai mult posibil de piața internă și de faptul că publicitatea este un mijloc foarte important pentru crearea unor debușeuri reale pentru toate bunurile și serviciile, pe întreg teritoriul comunitar, dispozițiile de fond care reglementează forma și conținutul publicității comparative ar trebui să fie uniforme, iar condițiile pentru utilizarea publicității comparative în statele membre ar trebui armonizate. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, aceasta va contribui la scoaterea în evidență, de o manieră obiectivă, a calității diferitelor produse comparabile. De asemenea, publicitatea comparativă poate stimula concurența între furnizorii de bunuri și servicii, în beneficiul consumatorului.

(7) Trebuie să se stabilească criterii minime și obiective pentru a determina dacă publicitatea este înșelătoare sau nu.

(8) Publicitatea comparativă, atunci când compară caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative, și nu este înșelătoare, poate reprezenta un mijloc legitim de informare a consumatorilor, în avantajul acestora. Este preferabilă elaborarea unui concept larg de publicitate comparativă care să includă toate formele din acest tip de publicitate.

(9) Condițiile publicității comparative permise, în ceea ce privește comparația, trebuie stabilite în vederea determinării acelor practici legate de publicitatea comparativă care pot denatura concurența, pot fi în detrimentul concurenților și pot avea un efect negativ asupra alegerii consumatorului. Respectivele condiții pentru publicitatea permisă trebuie să includă criterii de comparație obiectivă a caracteristicilor bunurilor și serviciilor.

(10) Convențiile internaționale privind dreptul de autor, precum și dispozițiile legislației naționale privind responsabilitatea contractuală și extracontractuală se aplică atunci când în publicitatea comparativă se fac trimiteri la sau se reproduc rezultatele testelor comparative efectuate de terți.

(11) Condițiile publicității comparative trebuie să fie cumulative și respectate în totalitatea lor. În conformitate cu tratatul, alegerea formei și a metodelor de punere în aplicare a respectivelor condiții rămâne la latitudinea statelor membre, în măsura în care această formă și respectivele metode nu sunt deja stabilite de prezenta directivă.

(12) Respectivele condiții trebuie să includă, în special, luarea în considerare a dispozițiilor care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare5, în special articolul 13, precum și a altor dispoziții comunitare adoptate în domeniul agricol.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...