Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 113/2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată)
Număr celex: 32006L0113

Modificări (...)

În vigoare de la 27 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/113/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind calitatea apelor conchilicole2 a fost modificată substanțial3. Din motive de claritate și de raționalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

(2) Protecția și îmbunătățirea mediului necesită măsuri concrete de protejare a apelor, inclusiv a apelor conchilicole, împotriva poluării.

(3) Este necesară protejarea anumitor populații de moluște împotriva diferitelor consecințe dăunătoare ale deversării substanțelor poluante în mare.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al Șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu4 prevede elaborarea în comun a obiectivelor de calitate, stabilindu-se diferitele cerințe pe care un anumit mediu trebuie să le îndeplinească, inter alia definirea parametrilor pentru apă, inclusiv pentru apele conchilicole.

(5) Neconcordanțele între dispozițiile în vigoare din diferite state membre privind calitatea apelor conchilicole pot crea condiții inegale de concurență, afectând astfel, în mod direct, funcționarea pieței interne.

(6) În scopul atingerii obiectivelor prezentei directive, statele membre trebuie să desemneze apele cărora li se aplică și să stabilească valorile limită corespunzătoare anumitor parametri. Apele astfel desemnate trebuie să se conformeze respectivelor valori în termen de șase ani de la desemnare.

(7) Pentru asigurarea controlului calității apelor conchilicole, trebuie să se preleveze un număr minim de probe și trebuie efectuate măsurările parametrilor prevăzuți în anexa I. Aceste prelevări pot fi reduse sau eliminate în funcție de rezultatele măsurărilor.

(8) Anumite împrejurări naturale nu pot fi controlate de statele membre și, prin urmare, trebuie să se prevadă posibilitatea de derogare, în anumite cazuri, de la prezenta directivă.

(9) Progresul tehnic și științific poate impune adaptarea rapidă a anumitor cerințe prevăzute în anexa I. Pentru a facilita aplicarea măsurilor necesare în acest scop, trebuie să se prevadă o procedură care să instituie o cooperare strânsă între statele membre și Comisie. Respectiva cooperare trebuie să aibă loc în cadrul Comitetului de adaptare la progresul științific și tehnic, instituit în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole5.

(10) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în legislația națională a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...