Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somației de plată
Număr celex: 32006R1896

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (6), Jurisprudență

În vigoare de la 30 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1896/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
de instituire a unei proceduri europene a somației de plată

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Comunitatea și-a propus ca obiectiv menținerea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor. Pentru instituirea progresivă a acestui spațiu, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materii civile care au o incidență transfrontalieră și care sunt necesare bunei funcționări a pieței interne.

(2) În conformitate cu articolul 65 litera (c) din tratat, aceste măsuri trebuie să urmărească eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a procedurilor civile, favorizând, în cazul în care este nevoie, compatibilitatea regulilor de procedură civilă care se aplică în statele membre.

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a invitat Consiliul și Comisia să elaboreze noi acte normative privind elementele care contribuie la facilitarea cooperării judiciare și la ameliorarea accesului la justiție și a menționat explicit, în acest context, somațiile de plată.

(4) Consiliul și Comisia au adoptat împreună, la 30 noiembrie 2000, un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială3. În anumite domenii, în special în domeniul creanțelor necontestate, acest program prevede posibilitatea instituirii în comunitate a unei proceduri specifice, uniformă sau armonizată, în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești. Acesta a fost continuat prin Programul de la Haga, adoptat de către Consiliul European la 5 noiembrie 2004, care prevede că lucrările referitoare la procedura europeană a somației de plată vor fi continuate în mod activ.

(5) La 20 decembrie 2002, Comisia a adoptat o Carte Verde cu privire la o procedură europeană a somației de plată și cu privire la măsuri de simplificare și accelerare a litigiilor referitoare la sume de mică importanță. Publicarea acestei Cărți Verzi a însemnat lansarea unei consultări referitoare la obiectivele și caracteristicile pe care ar trebui să le aibă o procedură europeană uniformă sau armonizată de recuperare a creanțelor necontestate.

(6) Recuperarea rapidă și eficientă a creanțelor care nu fac obiectul niciunei contestații juridice are o importanță primordială pentru operatorii economici ai Uniunii Europene, deoarece întârzierile la plată constituie una din principalele cauze de insolvabilitate, care amenință continuitatea activității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, ceea ce provoacă pierderea a numeroase locuri de muncă.

(7) Toate statele membre încearcă să rezolve problema multiplelor recuperări de creanțe necontestate, majoritatea elaborând o procedură simplificată a somației de plată, dar conținutul legislației interne și eficiența procedurilor naționale variază considerabil de la un stat membru la altul. De asemenea, procedurile actuale sunt adesea fie inadmisibile fie neaplicabile în litigiile transfrontaliere.

(8) Barierele în calea accesului la o justiție eficientă care rezultă din aceasta în litigiile transfrontaliere, precum și denaturarea concurenței în cadrul pieței interne cauzate de eficiența inegală a instrumentelor procedurale puse la dispoziția creditorilor în diferitele state membre fac necesară o legislație comunitară care să garanteze condiții identice creditorilor și debitorilor pe tot cuprinsul Uniunii Europene.

(9) Prezentul regulament are drept obiect simplificarea, accelerarea și reducerea costurilor de procedură în litigiile transfrontaliere referitoare la creanțele pecuniare necontestate prin instituirea unei proceduri europene a somației de plată, și asigurarea liberei circulații a somațiilor europene de plată în cadrul tuturor statelor membre prin stabilirea unor standarde minimale a căror respectare face inutilă orice procedură intermediară în statul membru de executare înaintea recunoașterii și executării.

(10) Procedura instituită de prezentul regulament ar trebui să constituie un instrument complementar și facultativ pentru reclamant, care este în continuare liber să recurgă la o procedură prevăzută de legislația națională. Prin urmare, prezentul regulament nu înlocuiește și nici nu armonizează mecanismele de recuperare a creanțelor necontestate prevăzute de legislația națională.

(11) Procedura ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe utilizarea unor formulare tip pentru orice comunicare între instanță și părți pentru a-i facilita desfășurarea și a permite utilizarea procesării automate a datelor.

(12) Atunci când hotărăsc ce instanțe sunt competente să emită o somație europeană de plată, statele membre ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător necesitatea garantării accesului la justiție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...