Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1717/2006 de instituire a unui instrument de stabilitate
Număr celex: 32006R1717

Modificări (...)

În vigoare de la 24 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1717/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2006
de instituire a unui instrument de stabilitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179 alineatul (1) și articolul 181A,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Comunitatea este un furnizor important de ajutor economic, asistență financiară, tehnică, ajutor umanitar și macroeconomic pentru țările terțe. Garantarea unor condiții stabile pentru dezvoltarea umană și economică, precum și promovarea drepturilor omului, a democrației și a libertăților fundamentale rămâne unul dintre primele obiective ale acțiunii externe a Uniunii Europene (denumită în continuare "UE") la care contribuie instrumentele de asistență externă ale Comunității. În concluziile privind eficiența acțiunii externe a UE, în noiembrie 2004, Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului au indicat că "pacea, securitatea și stabilitatea, precum și drepturile omului, democrația și buna guvernare [sunt] elemente esențiale pentru o creștere economică durabilă și pentru eradicarea sărăciei".

(2) Programul UE pentru prevenirea conflictelor violente, aprobat de către Consiliul European, subliniază "angajamentul politic al UE de a face din prevenirea conflictelor unul din principalele obiective ale relațiilor externe ale UE" și prevede că instrumentele comunitare de cooperare pentru dezvoltare pot contribui semnificativ la atingerea acestui obiectiv și la dezvoltarea UE ca actor mondial.

(3) Măsurile luate în temeiul prezentului regulament în vederea realizării obiectivelor menționate la articolele 177 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratatul CE") pot fi complementare și ar trebui să fie coerente cu măsurile adoptate de către UE pentru realizarea obiectivelor politicii externe și de securitate comună, în înțelesul titlului V, precum și cu măsurile adoptate în înțelesul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare "Tratatul UE"). Consiliul și Comisia ar trebui să coopereze pentru asigurarea acestei coerențe, fiecare în funcție de prerogativele sale respective.

(4) Consensul european în materie de dezvoltare, adoptat de către Consiliu și de către reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, de către Parlamentul European și Comisie la 22 noiembrie 2005 și salutat de către Consiliul European din 15 și 16 decembrie 2005, precizează că, în cadrul competențelor respective ale instituțiilor sale, Comunitatea va pune la punct o abordare exhaustivă de prevenire în ceea ce privește fragilitatea statelor, conflictele, catastrofele naturale și alte tipuri de crize, obiectiv la care ar trebui să contribuie prezentul regulament.

(5) Consiliul European a adoptat strategia europeană de securitate la 12 decembrie 2003.

(6) În declarația sa privind lupta împotriva terorismului din 25 martie 2004, Consiliul European a solicitat integrarea obiectivelor luptei împotriva terorismului în programele de asistență externă. De asemenea, strategia mileniului a UE privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, adoptată de Consiliu la 27 martie 2000, face apel la o colaborare mai strânsă cu țările terțe.

(7) Pentru stabilizarea unei situații postcriză, angajamentul comunității internaționale trebuie să fie susținut și flexibil, în special în primii ani după criză, și trebuie să se bazeze pe strategii integrate de tranziție.

(8) Punerea în aplicare a unor programe de asistență în perioade de criză și de instabilitate politică necesită măsuri specifice care să asigure flexibilitate în luarea deciziilor și în alocarea de credite, precum și măsuri consolidate pentru asigurarea coerenței cu asistența bilaterală și mecanismele de punere în comun a fondurilor donatorilor, incluzând delegarea sarcinilor de autoritate publică prin gestionarea centralizată indirectă.

(9) Rezoluțiile Parlamentului European și concluziile Consiliului care urmează comunicărilor Comisiei cu privire la legătura dintre ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare subliniază necesitatea de a stabili legături efective între operațiunile finanțate prin diferite instrumente comunitare de finanțare într-un context de criză.

(10) Pentru a aborda în mod eficient și la timp problemele menționate anterior, este nevoie de resurse financiare și de instrumente de finanțare specifice care să poată completa instrumentele de cooperare pe termen lung și instrumentele de ajutor umanitar. Ajutorul umanitar ar trebui să fie furnizat în continuare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar2.

(11) Pe lângă măsurile convenite cu țările partenere în contextul cadrului politic pentru cooperare, instituit în temeiul instrumentelor comunitare relevante destinate asistenței externe, Comunitatea trebuie să fie în măsură să ofere un ajutor pentru soluționarea marilor probleme mondiale și transregionale cu un potențial efect destabilizator.

(12) "Orientările generale pentru consolidarea coordonării operaționale între Comunitate, reprezentată de către Comisie, și statele membre în domeniul asistenței externe" din 2001 subliniază necesitatea unei coordonări sporite a asistenței externe a UE.

(13) Prezentul regulament stabilește, pentru perioada 2007-2013, un pachet financiar care constituie pentru autoritatea bugetară referința privilegiată în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...