Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva-cadru nr. 46/2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007L0046

Modificări (...), Referințe (7), Proceduri (1), Jurisprudență

În vigoare de la 09 octombrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 5 septembrie 2007
de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și
remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și
unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective
(Directivă-cadru)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora(3) a fost modificată substanțial în repetate rânduri. Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2) În vederea constituirii și funcționării pieței interne a Comunității, se impune înlocuirea sistemelor de omologare ale statelor membre cu o procedură de omologare comunitară bazată pe principiul armonizării complete.

(3) Ar trebui realizată armonizarea și precizarea prin acte de reglementare a cerințelor tehnice aplicabile sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate și vehiculelor. Actele de reglementare respective ar trebui să aibă drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de siguranță rutieră, de protecție a sănătății, a mediului, de eficiență energetică și de protecție împotriva utilizării neautorizate.

(4) Directiva 92/53/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de modificare a Directivei 70/156/CEE privind aproprierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora(4) limitează aplicarea procedurii de omologare comunitară de tip a vehiculelor complete la vehiculele din categoria M1. Cu toate acestea, pentru realizarea pieței interne și pentru a asigura funcționarea adecvată a acesteia, domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să acopere toate categoriile de vehicule, permițând producătorilor să beneficieze de avantajele pieței interne prin intermediul omologării comunitare de tip.

(5) Pentru a permite producătorilor să se adapteze la noua procedură armonizată, ar trebui acordat un interval de timp suficient înainte ca omologarea comunitară de tip pentru vehicule să devină obligatorie pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M1, fabricate într-o singură etapă. Pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M1 și care necesită omologarea în mai multe etape, este necesar un interval de timp mai lung, deoarece procedura respectivă afectează producătorii de caroserii, care vor trebui să acumuleze suficientă experiență în domeniu, astfel încât procedurile necesare să poată fi aplicate în mod adecvat. Cu toate acestea, datorită importanței siguranței pentru vehiculele din categoriile M2 și M3, este necesar ca, în perioada de tranziție în care omologarea națională de tip este încă valabilă, pentru a permite producătorilor să dobândească experiență în ceea ce privește omologarea CE de tip pentru vehicule, aceste vehicule să respecte cerințele tehnice prevăzute în directivele armonizate.

(6) Până în prezent, producătorii care fabrică vehicule în serii mici au fost într-o anumită măsură privați de beneficiile pieței interne. Experiența arată că siguranța rutieră și protecția mediului ar putea fi îmbunătățite semnificativ în cazul în care vehiculele produse în serii mici ar fi complet integrate sistemului de omologare comunitară de tip pentru vehicule, începând cu categoria M1.

(7) Pentru a preveni abuzul, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producție foarte restrânsă; în consecință, este necesară definirea mai precisă a conceptului de serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate.

(8) Este important să fie instituite măsuri care să permită omologarea individuală a vehiculelor, pentru a oferi suficientă flexibilitate sistemului de omologare în mai multe etape; cu toate acestea, până la instituirea unor dispoziții comunitare armonizate și specifice, statele membre trebuie să aibă în continuare dreptul de a acorda omologări individuale în conformitate cu normele proprii de drept intern.

(9) Până la aplicarea procedurilor de omologare comunitară de tip pentru vehicule în cazul unor categorii de vehicule diferite de M1, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde în continuare omologări de tip pentru vehicule la nivel național, iar în acest sens se recomandă instituirea unor dispoziții tranzitorii.

(10) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5).

(11) Prin adoptarea Deciziei 97/836/CE a Consiliului(6), Comunitatea a devenit parte la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații ("Acordul revizuit din 1958").

În consecință, regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la care Comunitatea devine parte în temeiul deciziei respective, precum și modificările la regulamentele CEE-ONU la care Comunitatea a aderat deja ar trebui încorporate în procedura de omologare comunitară de tip, fie sub formă de cerințe pentru omologarea CE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la legislația comunitară existentă. În special în cazurile în care Comunitatea decide, printr-o decizie a Consiliului, că un anumit regulament CEE-ONU devine parte integrantă a procedurii de omologare CE de tip pentru vehicule și înlocuiește legislația comunitară existentă, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze prezenta directivă. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau să completeze prezenta directivă prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...