Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0044

Modificări (...)

În vigoare de la 25 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 septembrie 2006
privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri
în vederea întreținerii vieții piscicole (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 78/659/CEE a Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole3 a fost modificată în mod semnificativ de mai multe ori4. Este necesar ca, din motive de claritate și raționalitate, această Directivă să fie codificată.

(2) Protecția și îmbunătățirea mediului necesită măsuri concrete pentru protejarea apelor împotriva poluării, inclusiv a apelor dulci care pot întreține viața piscicolă.

(3) Este necesar din punct de vedere ecologic și economic să se protejeze populațiile piscicole împotriva diverselor consecințe dăunătoare care rezultă din evacuarea de substanțe poluante în apă, cum ar fi, în special, reducerea numărului de pești aparținând anumitor specii și chiar, în anumite cazuri, dispariția unui număr de astfel de specii.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire al celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu5 este concepută în scopul atingerii unor niveluri de calitate a apei de suprafață care nu produc efecte semnificative și riscuri pentru mediu.

(5) Neconcordanțele între dispozițiile aplicabile în diferitele state membre cu privire la calitatea apelor dulci care pot întreține viața piscicolă pot conduce la condiții inegale de concurență și astfel să aibă o incidență directă asupra funcționării pieței interne.

(6) Pentru a se atinge obiectivele prezentei directive, este necesar ca statele membre să desemneze apele care intră sub incidența acesteia și să stabilească valorile limită corespunzătoare anumitor parametri. Este necesar ca apele astfel desemnate să se conformeze acestor valori în termen de cinci ani de la desemnare.

(7) Este necesar să se prevadă ca apele dulci care pot întreține viața piscicolă să fie considerate conforme, în anumite condiții, cu valoarea parametrilor relevanți, chiar dacă un anumit procent din probele prelevate nu respectă limitele specificate.

(8) Pentru a se asigura controlul calității apelor dulci care pot întreține viața piscicolă, este necesar să fie prelevate un număr minim de probe și să fie efectuate măsurători ale parametrilor specificați, anexați la prezenta directivă. O astfel de prelevare de probe poate fi redusă sau întreruptă în funcție de calitatea apei.

(9) Statele membre nu pot controla anumite împrejurări naturale și este necesar, în consecință, să se prevadă posibilitatea derogării de la prezenta directivă în anumite cazuri.

(10) Progresul tehnic și științific poate impune adaptarea rapidă a anumitor cerințe prevăzute în anexa I. Pentru a se facilita introducerea măsurilor necesare în acest scop, este necesar să se stabilească o procedură prin care să se instituie o cooperare strânsă între statele membre și Comisie în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei6.

(11) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre cu privire la limitele de timp necesare pentru transpunerea în legislația națională a directivelor stabilite în partea B din anexa III,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...