Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0042

Modificări (...), Referințe (9)

În vigoare de la 09 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 17 mai 2006
privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei
95/16/CE (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 98/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice4 a codificat Directiva 89/392/CEE5. Deoarece în prezent se formulează modificări substanțiale la Directiva 98/37/CE, este necesară reformarea respectivei directive, în scopul clarificării.

(2) Sectorul echipamentelor tehnice este o parte importantă a industriei construcțiilor și unul din pilonii industriali principali ai economiei Comunității. Costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea echipamentelor tehnice poate fi redus printr-o proiectare și o construcție inerent sigure ale echipamentelor tehnice și printr-o instalare și întreținere corespunzătoare.

(3) Statele membre sunt răspunzătoare pentru asigurarea sănătății și a securității persoanelor pe teritoriul lor, în special a lucrătorilor și consumatorilor și, după caz, a animalelor domestice și a bunurilor, în special în ceea ce privește riscul care decurge din utilizarea echipamentelor tehnice.

(4) În scopul asigurării certitudinii juridice pentru utilizatori, domeniul de aplicare al prezentei directive și conceptele privind aplicarea acesteia trebuie definite cât mai clar posibil.

(5) În statele membre, dispozițiile obligatorii privind ascensoarele pentru șantierele de construcții destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor și bunurilor, completate adesea de specificații tehnice obligatorii de facto și/sau de standarde opționale, nu conduc în mod obligatoriu la niveluri diferite de sănătate și securitate, dar, din cauza neconcordanțelor dintre ele, constituie bariere în calea comerțului intracomunitar. Pe lângă aceasta, sistemele naționale pentru evaluarea conformității și certificarea conformității acestor echipamente tehnice diferă considerabil. Prin urmare, este necesar să nu fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive ascensoarele pentru șantierele de construcții destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor și bunurilor.

(6) Este întemeiată excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive a armelor, inclusiv a armelor de foc, care intră sub incidența Directivei 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme6; excluderea armelor de foc nu trebuie să se aplice dispozitivelor portabile acționate de cartușe și altor echipamente tehnice destinate doar activităților industriale sau tehnice. Este necesar să se prevadă regimuri intermediare care să permită statelor membre să autorizeze introducerea pe piață și punerea în funcțiune a acestor tipuri de echipamente tehnice produse în conformitate cu dispozițiile naționale în vigoare la data adoptării prezentei directive, inclusiv cele de punere în aplicare a Convenției de la 1 iulie 1969 privind recunoașterea reciprocă a marcajului de conformitate pentru armele mici. Aceste regimuri provizorii vor permite organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde pentru asigurarea nivelurilor de siguranță având la bază nivelul tehnologic existent.

(7) Prezenta directivă nu se aplică ridicării persoanelor cu echipamente tehnice care nu sunt destinate ridicării persoanelor. Cu toate acestea, directiva nu afectează dreptul statelor membre de a lua măsuri la nivel național, în conformitate cu tratatul, în privința acestui tip de echipamente tehnice, în scopul punerii în aplicare a Directivei 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (a doua directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE)7.

(8) În ceea ce privește echipamentele tehnice de tracțiune pentru agricultură și silvicultură, dispozițiile prezentei directive privind riscurile ce nu intră sub incidența Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate8 nu ar trebui să se mai aplice în cazurile în care astfel de riscuri sunt prevăzute de Directiva 2003/37/CE.

(9) Supravegherea pieței este un instrument esențial, deoarece asigură aplicarea corespunzătoare și uniformă a directivelor. Prin urmare, este necesară stabilirea cadrului legislativ pentru desfășurarea armonioasă a supravegherii pieței.

(10) Statele membre sunt responsabile pentru a asigura că prezenta directivă este pusă în aplicare în mod eficient pe teritoriul lor și că siguranța echipamentelor tehnice respective este, pe cât posibil, îmbunătățită în conformitate cu dispozițiile acesteia. Statele membre trebuie să asigure propria capacitate de desfășurare a supravegherii pieței, luând în considerare liniile directoare dezvoltate de Comisie, în scopul punerii în aplicare corespunzătoare și uniforme a prezentei directive.

(11) În contextul supravegherii pieței, trebuie stabilită o distincție clară între contestarea unui standard armonizat care oferă o prezumție de conformitate a echipamentelor tehnice și clauza de salvgardare privind echipamentele tehnice.

(12) Punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice în conformitate cu prezenta directivă se referă numai la folosirea echipamentelor tehnice în scopul pentru care au fost destinate sau pentru un scop previzibil. Aceasta nu exclude stabilirea unor condiții de utilizare externe în raport cu echipamentul, cu condiția ca acesta să nu fie modificat într-un mod care nu este specificat în prezenta directivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...