Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1685/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1260/1999 referitor la eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de Fondurile Structurale
Număr celex: 32000R1685

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1685/2000
din 28 iulie 2000
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1260/1999 referitor la eligibilitatea cheltuielilor în
cadrul operațiunilor cofinanțate de Fondurile Structurale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene;

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind dispozițiile generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 30 alin. (3) și art. 53 alin. (2);

după consultarea comitetului menționat în art. 147 din Tratat, a comitetului de gestionare a structurilor agricole și a dezvoltării rurale și a comitetului permanent de gestionare a pescuitului;

întrucât:

(1) Art. 1 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinirea dezvoltării rurale de către Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a anumitor regulamente2 precizează că măsurile de dezvoltare rurală, care sunt integrate măsurilor privind promovarea dezvoltării și ajustării structurale a regiunilor rămase în urmă (obiectivul nr. 1) sau care însoțesc măsurile de sprijinire a reconversiei economice și sociale în zonele confruntate cu dificultăți de ordin structural (obiectivul nr. 2) din regiunile în cauză, iau în considerare obiectivele specifice în materie de sprijin comunitar, cu respectarea condițiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. Art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 precizează acțiunile care pot face obiectul sprijinului pentru dezvoltare rurală;

(2) Art. 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1783/1999 din 12 iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)3 precizează tipul de operațiuni care pot fi finanțate de către FEDER;

(3) Art. 3 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1784/1999 din 12 iulie 1999 privind Fondul Social European (FSE)4 precizează tipul de operațiuni care pot fi finanțate de către FSE;

(4) Art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1263/1999 din 21 iunie 1999 privind Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP)5 precizează tipul de măsuri pe care IFOP le poate finanța. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2792/19996 stabilește modalitățile și condițiile acțiunilor structurale ale Comunității în domeniul pescuitului;

(5) Art. 30 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede că regulile naționale pertinente se aplică cheltuielilor eligibile, cu excepția cazurilor în care Comisia consideră necesar să stabilească reguli la nivel comunitar. Pentru anumite tipuri de operațiuni, Comisia poate considera necesar să adopte o serie de reguli comune privind cheltuielile eligibile în scopul garantării aplicării uniforme și echitabile a Fondurilor Structurale în Comunitate. Adoptarea unei reguli referitoare la un anumit tip de operațiune nu aduce atingere Fondului, în numele căruia poate fi cofinanțată această operațiune. Adoptarea acestor reguli nu împiedică statele membre, în anumite cazuri care trebuie menționate, să aplice dispoziții naționale mai stricte. Regulile se aplică tuturor cheltuielilor efectuate între datele stabilite în art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;

(6) Art. 36 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 prevede că Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 se aplică, sub rezerva dispozițiilor contrare din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală în zonele acoperite de obiectivul nr. 2, finanțate de FEDER (secțiunea "garanție"). Regulile stabilite în prezentul regulament se aplică, deci, măsurilor care se integrează în programarea referitoare la regiunile obiectivului nr. 2, cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1750/19997 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999;

(7) Art. 87 și 88 din Tratat se aplică operațiunilor cofinanțate de Fondurile Structurale. Decizia Comisiei privind aprobarea unui ajutor nu aduce atingere examinărilor efectuate asupra regulilor privind ajutoarele acordate de stat și nu absolvă statul membru de obligațiile sale în temeiul acestor articole;

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru dezvoltarea și transformarea regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 161, 26.06.1999, p. 1.

2 JO L 160, 26.06.1999, p. 80.

3 JO L 213, 13.08.1999, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...