Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)
Număr celex: 32000R1655

În vigoare de la 28 iulie 2000 până la 11 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI (CE) nr. 1655/2000
din 17 iulie 2000
privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită la art. 251 din Tratat și în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 23 mai 20004,

întrucât:

1. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 din 21 mai 1992 privind instituirea unui instrument financiar pentru mediu (LIFE)5 a fost adoptat pentru a contribui la punerea în aplicare și dezvoltarea politicii de mediu și a legislației de mediu.

2. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 a fost substanțial modificat de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1404/966; în vederea contribuției la punerea în aplicare, la actualizarea și la dezvoltarea politicii de mediu comunitare, precum și a legislației de mediu comunitare, în special în ceea ce privește integrarea mediului în restul politicilor, și totodată la dezvoltarea durabilă în cadrul Comunității, sunt necesare modificări ale Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 care, din motive de claritate, trebuie reformulat și înlocuit de prezentul regulament.

3. instrumentul financiar pentru mediu, LIFE, se pune în aplicare în etape; a doua etapă s-a încheiat la 31 decembrie 1999.

4. dată fiind contribuția pozitivă pe care o are LIFE la realizarea obiectivelor politicii de mediu comunitare și conform art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1973/92, trebuie demarată o a treia etapă de cinci ani care să se încheie la 31 decembrie 2004.

5. LIFE trebuie întărit ca instrument financiar specific, complementar altor instrumente comunitare, fără însă a limita intervențiile LIFE la zone care nu sunt acoperite de alte instrumente financiare comunitare.

6. eficiența și transparența diferitelor proceduri ale LIFE trebuie sporite prin identificarea clară a celor trei părți componente ale instrumentului.

7. este necesar să se asigure o monitorizare și o evaluare eficientă a acțiunilor întreprinse în cadrul LIFE.

8. experiența dobândită prin LIFE pe parcursul celei de-a doua etape a evidențiat necesitatea concentrării eforturilor prin precizarea mai clară a domeniilor de activitate ce pot beneficia de sprijin financiar comunitar, prin simplificarea sarcinilor de administrare și prin îmbunătățirea măsurilor de difuzare a informațiilor privind experiența dobândită, a evidențiat rezultatele obținute și efectele lor pe termen lung, în scopul promovării transmiterii acestor rezultate.

9. dezvoltarea politicii de mediu comunitare trebuie să ia în calcul rezultatele obținute și experiența dobândită prin acțiunile specifice puse în aplicare în cadrul LIFE.

10. se recomandă luarea în considerare a rutelor de migrație și a rolului zonelor tampon în contextul proiectelor ce contribuie la punerea în aplicare a proiectului "Natura 2000".

11. proiectele pregătitoare trebuie să vizeze dezvoltarea unor noi acțiuni și instrumente comunitare privind mediul și/sau actualizarea legislației și politicilor de mediu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...