Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2494/2000 privind măsurile de promovare a conservării și gestionării durabile a pădurilor tropicale și a altor păduri din țările în curs de dezvoltare
Număr celex: 32000R2494

Modificări (...)

În vigoare de la 15 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2494/2000 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2000
privind măsurile de promovare a conservării și gestionării durabile a
pădurilor tropicale și a altor păduri din țările în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 175 și 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat la 27 iulie 2000 de către Comitetul de conciliere,

întrucât:

(1) Pădurile, ale căror funcții și valori pentru om sunt multiple, pot contribui la realizarea obiectivelor Comunității în materie de dezvoltare și de mediu, cum ar fi combaterea sărăciei, dezvoltarea economică și socială durabilă și protecția mediului.

(2) În numeroase rezoluții, Parlamentul European s-a arătat preocupat de distrugerea pădurilor și de consecințele acesteia pentru populațiile dependente de pădure, în special populațiile autohtone.

(3) Ca răspuns la cererea Parlamentului European, formulată în rezoluția sa privind strategia forestieră a Uniunii Europene4, Comisia a adoptat o comunicare intitulată "Pădurile și dezvoltarea: o abordare comunitară", care definește o strategie pentru o acțiune comunitară privind încurajarea conservării și gestionării durabile a pădurilor în țările în curs de dezvoltare.

(4) Obiectivele acestei strategii trebuie să fie continuate în cadrul unei politici generale a Comunității vizând promovarea conservării și utilizării durabile a pădurilor, indiferent de zona geografică sau climatică în care acestea se situează.

(5) Comunitatea și statele sale membre au semnat Declarația de la Rio și programul de acțiune Agenda 21 și acestea aderă ferm la rezoluția intitulată "Programul privind continuarea punerii în aplicare a acțiunii Agenda 21", adoptată cu ocazia sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

(6) Comunitatea și statele sale membre sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului și părți la acordurile multilaterale privind mediul, în special Convenția privind diversitatea biologică, Convenția-cadru privind modificările climatice și Convenția privind combaterea deșertificării. Acestea s-au angajat astfel să țină seama de responsabilitățile comune, dar diferențiate, ale părților la aceste convenții, indiferent că sunt țări dezvoltate sau țări în curs de dezvoltare.

(7) Cu ocazia sesiunii sale extraordinare din 1997, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a acceptat propunerile de acțiune formulate în cadrul grupului interguvernamental de experți pentru studiul pădurilor (GIESP). Comunitatea și statele sale membre sunt hotărâte să pună în aplicare aceste propuneri.

(8) Regulamentul (CE) nr. 3062/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 privind acțiunile în domeniul pădurilor tropicale5 definește un cadru de acțiune pentru un ajutor comunitar în acest domeniu. Regulamentul (CE) nr. 3062/95 s-a aplicat până la 31 decembrie 1999. Este necesar să se țină seama, în prezentul regulament, de experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a regulamentului menționat anterior.

(9) În rezoluția sa din 30 noiembrie 1998, Consiliul a recunoscut rolul populațiilor autohtone în gestionarea mediului, în special în ceea ce privește conservarea și utilizarea durabilă a pădurilor în țările în curs de dezvoltare.

(10) Este necesar să se completeze gama de instrumente financiare de care dispune Comunitatea pentru a promova conservarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor.

(11) Este necesar să se adopte dispoziții pentru finanțarea acțiunilor prevăzute de prezentul regulament. Sunt necesare mijloace financiare importante pentru a aduce o contribuție semnificativă protecției pădurilor tropicale și a altor păduri în țările în curs de dezvoltare, în special, acolo unde defrișarea pădurilor a produs sau amenință să producă dezastre ecologice, cum ar fi inundațiile sau poluarea atmosferică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...