Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2493/2000 privind măsurile ce urmăresc promovarea integrării depline a dimensiunii ecologice în procesul de dezvoltare a țărilor în curs de dezvoltare
Număr celex: 32000R2493

Modificări (...)

În vigoare de la 15 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE) nr. 2493/2000
din 7 noiembrie 2000
privind măsurile ce urmăresc promovarea integrării depline a dimensiunii
ecologice în procesul de dezvoltare a țărilor în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 și 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 27 iulie 2000,

întrucât:

(1) Epuizarea resurselor naturale și degradarea mediului au o influență directă asupra dezvoltării economice și, în special, asupra mijloacelor de subzistență ale comunităților locale, inclusiv ale populațiilor autohtone, și contracarând, prin aceasta, eforturile de luptă împotriva sărăciei prin dezvoltarea durabilă.

(2) Condițiile actuale de producție și de consum au consecințe transfrontaliere și mondiale de necontestat, în special în ceea ce privește atmosfera, hidrosfera, starea solului și diversitatea biologică.

(3) Comunitatea și statele membre au semnat declarația de la Rio și programul de acțiune 21 și aderă cu fermitate la rezoluția intitulată "Program privind continuarea aplicării acțiunii 21", adoptată în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

(4) Comunitatea și statele sale membre sunt părți la acorduri multilaterale privind mediul, în special la Convenția privind diversitatea biologică, la Convenția-cadru privind schimbările climatice și la Convenția privind lupta împotriva deșertificării. Ele s-au angajat astfel să țină cont de responsabilitățile comune, dar diferențiate, ale părților la aceste convenții, indiferent că este vorba de țări dezvoltate sau de țări în curs de dezvoltare.

(5) Este important să se integreze aspectele interne și externe ale politicii comunitare în materie de mediu, cu scopul de a găsi o soluție eficientă provocărilor identificate de Conferința Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea (CNUMD) și în decursul lucrărilor care au urmat-o.

(6) Comunitatea și statele sale membre aderă cu fermitate la strategia Comitetului de sprijin pentru dezvoltare al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE/CSD), intitulată "Rolul cooperării în dezvoltare la începutul secolului XXI", care face apel la susținerea elaborării de strategii naționale de dezvoltare durabilă în toate țările până în 2005, pentru a asigura inversarea în mod efectiv a tendințelor actuale de epuizare a resurselor ecologice atât la nivel mondial, cât și la nivel național până în 2015.

(7) Parlamentul European și Consiliul au adoptat, la 24 septembrie 1998, Decizia nr. 2179/98/CE privind reexaminarea programului comunitar "Către o dezvoltare durabilă", de politică și de acțiune în ceea ce privește mediul și dezvoltarea durabilă4, invitând la consolidarea rolului Comunității în cadrul cooperării internaționale în domeniul mediului și al dezvoltării durabile; strategia de bază a programului constă în integrarea deplină a politicii de mediu în toate celelalte politici, inclusiv în cea de dezvoltare.

(8) Consiliul European întrunit în iunie 1998 la Cardiff a primit favorabil comunicarea Comisiei intitulată "Parteneriat de integrare", care expune o strategie de integrare a mediului în politicile Uniunii Europene, și a subscris principiului conform căruia principalele propuneri de politici trebuie să fie însoțite de o evaluare a influențelor lor asupra mediului.

(9) Consiliul și statele membre au adoptat, la 15 iulie 1996, o rezoluție privind evaluarea ecologică în cadrul cooperării pentru dezvoltare.

(10) În rezoluția sa din 30 noiembrie 1998, Consiliul a recunoscut rolul esențial pe care îl au populațiile autohtone în conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

(11) Dezvoltarea durabilă se bazează pe integrarea dimensiunii ecologice în procesul de dezvoltare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...