Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1320/2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
Număr celex: 32006R1320

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1320/2006 AL COMISIEI
din 5 septembrie 2006
de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 32 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)1, în special articolul 92 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se aplică de la 1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA)2, abrogat de la 1 ianuarie 2007 prin articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, continuă să se aplice acțiunilor aprobate de Comisie înainte de 1 ianuarie 2007 în temeiul dispozițiilor menționate.

(2) În vederea facilitării tranziției de la schema de sprijin existentă în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 la schema de sprijin pentru dezvoltare rurală prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care cuprinde perioada de programare care începe la 1 ianuarie 2007 (denumită în continuare "noua perioadă de programare"), este necesar să se adopte norme tranzitorii pentru evitarea oricăror întârzieri sau dificultăți la punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală în cursul perioadei de tranziție.

(3) Sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 reglementează noua perioadă de programare, în timp ce sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 reglementează perioada de programare care se încheie la 31 decembrie 2006 (denumită în continuare "perioada actuală de programare"). Conform sursei de finanțare în cauză și conform normelor de gestionare financiară care se aplică în cadrul perioadei actuale de programare, în conformitate cu articolele 35 și 36 și cu articolul 47b alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, este necesar să se efectueze o distincție între, pe de o parte, sprijinul acordat de FEOGA, secțiunea "Garantare", bazat pe alocări nediferențiate și pe exercițiul financiar care se încheie la 15 octombrie 2006 în statele membre ale Comunității în componența sa de la 30 aprilie 2004 și, pe de altă parte, orice alt ajutor acordat de FEOGA, secțiunea "Orientare" sau "Garantare", tuturor statelor membre, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile structurale3. În acest din urmă caz, data limită de admisibilitate a cheltuielilor se stabilește prin deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar.

(4) În ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltare rurală finanțat de FEOGA, secțiunea "Garantare", privind programarea din statele membre ale Comunității în componența sa din 30 aprilie 2004, este necesar să se stabilească dispoziții tranzitorii pentru plățile care urmează să se efectueze între 16 octombrie și 31 decembrie 2006, precum și pentru angajamentele în favoarea beneficiarilor din perioada actuală de programare, dar ale căror plăți s-ar putea efectua după 31 decembrie 2006, respectiv în cursul noii perioade de programare.

(5) Pentru orice alt sprijin acordat de FEOGA, secțiunea "Orientare" sau "Garantare", în toate statele membre în cauză, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, dată fiind suprapunerea între perioada actuală de programare și noua perioadă de programare, de la 1 ianuarie 2007 până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar, este necesar să se adopte un anumit număr de dispoziții tranzitorii în ceea ce privește principiile generale și anumite măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv acelea care prevăd angajamente multianuale. Dat fiind că este vorba despre zone defavorizate și de acțiune de agromediu, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori4 prevede aplicarea de bune practici agricole în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999. În ceea ce privește, în special, acțiunea de agromediu, articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare agricolă5 autorizează statele membre să extindă angajamentele de agromediu în cadrul perioadei actuale de programare.

(6) Este necesar să se asigure tranziția între cele două perioade de programare în ceea ce privește derogarea privind respectarea normelor comunitare prevăzută la articolul 33m alineatele (2a) și (2b) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 în Republica Cehă, în Estonia, în Cipru, în Letonia, în Lituania, în Ungaria, în Malta, în Polonia, în Slovenia și în Slovacia (denumite în continuare "noile state membre").

(7) Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a măsurilor privind acțiunea de agromediu și bunăstarea animală în cursul noii perioade de programare, este necesar ca statele membre să poată autoriza transformarea de angajamente privind acțiunea de agromediu sau de bunăstare a animalelor, introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 în noi angajamente cu o durată de cinci până la șapte ani, în general, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu condiția ca aceste noi angajamente să fie benefice pentru mediu sau pentru bunăstarea animalelor.

(8) Trebuie să se stabilească norme tranzitorii specifice în ceea ce privește cheltuielile privind asistența tehnică, inclusiv evaluările ex ante și ex post pentru toate tipurile de programare.

(9) Trebuie să se asigure tranziția spre noua perioadă de programare în ceea ce privește măsurile care introduc angajamente multianuale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind asistența comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare6, în noile state membre.

(10) Este necesar ca statele membre să se asigure că măsurile tranzitorii sunt identificate în mod clar în sistemele lor de gestionare și de control. Aceasta este deosebit de important în cazul unor tipuri de sprijin acordate în toate statele membre, în vederea asigurării unei bune gestionări financiare și a evitării oricărui risc de finanțare dublă cauzat de suprapunerea perioadelor de programare între 1 ianuarie 2007 și data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar.

(11) În scopul identificării în mod clar a măsurilor de dezvoltare rurală care se suprapun peste cele două perioade de programare, este necesar să se furnizeze un tabel de stabilire a corespondențelor între măsurile care intră sub incidența perioadei actuale de programare și cele care intră sub incidența noii perioade de programare.

(12) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...