Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 81/2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici
Număr celex: 32001L0081

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 27 noiembrie 2001 până la 30 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2001/81/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2001
privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți
poluanți atmosferici

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 2 august 2001,

întrucât:

(1) Abordarea globală și strategia celui de-al cincilea Program de acțiune pentru mediu au fost aprobate prin Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în Consiliu din 1 februarie 1993 privind un program comunitar de politică și acțiune în domeniul mediului și al dezvoltării durabile5, iar această strategie stabilește ca obiectiv nedepășirea încărcărilor și a nivelurilor critice de acidifiere pe teritoriul Comunității. Programul prevede ca toți indivizii să fie protejați eficient împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea aerului și ca nivelurile permise de poluare să țină seama de protecția mediului. De asemenea, programul prevede ca valorile orientative stabilite de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să devină obligatorii la nivel comunitar.

(2) Statele membre au semnat Protocolul de la Goteborg din 1 decembrie 1999 la Convenția Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE) privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce acidifierea, eutrofizarea și ozonul de la nivelul solului.

(3) Decizia nr. 2179/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 privind revizuirea programului comunitar "Către o dezvoltare durabilă", de politică și de acțiune în ceea ce privește mediul și dezvoltarea durabilă6 a precizat că trebuie acordată o atenție specială elaborării și punerii în aplicare a unei strategii cu scopul de a asigura nedepășirea încărcărilor critice în raport cu expunerea la poluanți atmosferici cu efect de acidifiere, eutrofizare și fotochimici.

(4) Prin Directiva Consiliului 92/72/CEE din 21 septembrie 1992 privind poluarea aerului cu ozon7 se solicită Comisiei să prezinte Consiliului un raport cu privire la evaluarea poluării fotochimice pe teritoriul Comunității, însoțit de orice propuneri pe care Comisia le consideră adecvate privind controlul poluării aerului cu ozon de la nivelul solului și, după caz, privind reducerea emisiilor de precursori ai ozonului.

(5) Regiuni importante din cadrul Comunității sunt expuse la depuneri de substanțe acidifiante și eutrofizante la niveluri care au efecte nocive asupra mediului. Valorile orientative stabilite de către OMS pentru protecția sănătății omului și a vegetației împotriva poluării fotochimice sunt depășite în mod substanțial în toate statele membre.

(6) Depășirea încărcărilor critice trebuie în consecință eliminată treptat, iar nivelurile recomandate trebuie respectate.

(7) În prezent, nu este posibilă din punct de vedere tehnic atingerea obiectivelor pe termen lung de a elimina efectele nocive ale acidifierii și de a reduce la valorile orientative stabilite de către OMS expunerea omului și a mediului la ozonul de la nivelul solului. În consecință este necesar să se instituie obiective intermediare de mediu privind acidifierea și poluarea cu ozon la nivelul solului, pe care să se bazeze măsurile necesare pentru reducerea acestui tip de poluare.

(8) Este necesar ca obiectivele intermediare de mediu și măsurile luate pentru atingerea lor să aibă în vedere posibilitatea realizării din punct de vedere tehnic, precum și costurile și beneficiile aferente. Aceste măsuri trebuie să garanteze că orice acțiune întreprinsă este rentabilă pentru Comunitate în ansamblul ei și trebuie să ia în considerare nevoia de a evita costurile excesive pentru fiecare stat membru.

(9) Poluarea transfrontalieră contribuie la acidifiere, la eutrofizarea solului și la formarea ozonului de la nivelul solului, iar pentru reducerea acestora este necesară intervenția comunitară coordonată.

(10) Reducerea emisiilor de poluanți care cauzează acidifiere și expunere la ozonul de la nivelul solului va reduce, de asemenea, eutrofizarea solului.

(11) O serie de plafoane naționale pentru fiecare stat membru privind emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac este o metodă rentabilă de atingere a obiectivelor intermediare de mediu. Aceste plafoane de emisie permit Comunității și statelor membre flexibilitate în modul de conformare la acestea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...