Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 66/2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant - zgomot" al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2005) 5666] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0066

Modificări (...)

În vigoare de la 08 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 23 decembrie 2005
privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la
subsistemul "material rulant - zgomot" al sistemului feroviar
transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2005) 5666]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2006/66/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional1, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 2001/16/CE, sistemul feroviar transeuropean convențional este subdivizat în subsisteme structurale și funcționale.

(2) În conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din directiva menționată, subsistemul "zgomot" trebuie reglementat printr-o specificație tehnică de interoperabilitate (STI).

(3) Primul pas în stabilirea unei STI este redactarea unui proiect de STI de către Asociația europeană pentru interoperabilitate feroviară (AEIF), care a fost desemnată drept organismul reprezentativ comun.

(4) AEIF a fost mandatată să redacteze un proiect de STI pentru subsistemul "zgomot" în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din directiva menționată. Parametrii de bază pentru acest proiect de STI au fost adoptați prin Decizia 2004/446/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru "zgomot", "vagoane de marfă" și "aplicații telematice pentru transportul de marfă" menționate de Directiva 2001/16/CE2.

(5) Proiectul STI redactat pe baza parametrilor de bază a fost însoțit de un raport introductiv conținând analiza cost-beneficii prevăzută la articolul 6 alineatul (5) din directivă.

(6) Proiectul STI a fost examinat, având în vedere raportul introductiv, de către comitetul instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză3.

(7) Directiva 2001/16/CE și STI-urile se aplică înnoirilor, dar nu și înlocuirilor în cadrul lucrărilor de întreținere Cu toate acestea, statele membre sunt încurajate ca, atunci când este posibil și când este justificat de domeniul de aplicare al lucrărilor de întreținere, să aplice STI-urile înlocuirilor în cadrul lucrărilor de întreținere.

(8) STI privind zgomotul produs de materialul rulant nu ar trebui să prevadă utilizarea unor tehnologii specifice sau a unor soluții tehnice, cu excepția cazului în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional.

(9) STI are la bază cele mai bune cunoștințe specializate disponibile la data pregătirii proiectului în cauză. Evoluțiile tehnologice, operaționale, ale condițiilor de securitate sau sociale ar putea atrage necesitatea modificării sau completării STI. După caz, va fi inițiată o procedură de revizuire sau de actualizare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2001/16/CE.

(10) Pentru încurajarea inovației și pentru a ține seama de experiența acumulată, STI ar putea fi supusă revizuirii periodice. Această dispoziție este detaliată la capitolul 7 din STI.

(11) Materialul rulant feroviar convențional este utilizat în prezent în conformitate cu acorduri naționale, bilaterale, multinaționale sau internaționale existente. Este important ca respectivele acorduri să nu împiedice progresul prezent și viitor spre interoperabilitate. În acest sens, Comisia trebuie să examineze respectivele acorduri pentru a stabili dacă STI cuprinsă în anexă trebuie revizuită în consecință.

(12) Pentru a evita orice confuzie, este necesar să se precizeze că dispozițiile prevăzute de Decizia 2004/446/CE care privesc parametrii de bază ai sistemului feroviar transeuropean convențional nu se mai aplică.

(13) Dispozițiile din prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 21 din Directiva 96/48/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...