Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 16/2005 privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET) (BCE/2005/16)
Număr celex: 32005O0016

Modificări (...)

În vigoare de la 23 ianuarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 30 decembrie 2005
privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu
regularizări brute în timp real (TARGET)
(BCE/2005/16)
(2006/21/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima și a patra liniuță și articolele 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 și 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET) este reglementat de un cadru juridic aplicabil de la data începerii celei de-a treia etape a uniunii economice și monetare. Orientarea BCE/2001/3 din 26 aprilie 2001 privind sistemul transeuropean de transferuri expres automatizate cu regularizări brute în timp real (TARGET)1 a fost deja modificată de mai multe ori de la adoptarea sa și ar trebui să fie modificată din motive de claritate și transparență.

(2) Pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale cadrului juridic al TARGET, prezenta orientare încorporează și câteva modificări necesare privind eliminarea participanților din sistemele de regularizare brută în timp real (RBTR), accesul la TARGET al entităților stabilite în țări terțe, zilele de funcționare a TARGET, definiția legăturilor strânse, suspendarea accesului la credite acordate și rambursate în aceeași zi și procedura de soluționare a litigiilor. Punerea în aplicare și verificarea prezentei orientări ar trebui să se limiteze la modificările menționate anterior.

(3) Articolul 105 alineatul (2) prima liniuță din tratat și articolul 3.1 prima liniuță din statut precizează că una dintre sarcinile principale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este de a defini și pune în aplicare politica monetară a Comunității.

(4) Articolul 105 alineatul (2) a patra liniuță din tratat și articolul 3.1 a patra liniuță din statut precizează că o altă sarcină principală care este de competența SEBC este de a promova buna funcționare a sistemelor de plată.

(5) Articolul 22 din statut precizează că Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale pot acorda facilități pentru asigurarea eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plată în cadrul Comunității și cu alte țări.

(6) Realizarea unei politici monetare unice implică necesitatea elaborării unui mecanism de plăți care să permită efectuarea rapidă și în siguranță a operațiunilor de politică monetară între băncile centrale naționale și instituțiile de credit și care va promova unicitatea pieței monetare în cadrul zonei monedei euro.

(7) Aceste obiective garantează realizarea unui mecanism de plăți care să funcționeze la un nivel ridicat de siguranță, cu timpi de procesare foarte scurți și la costuri reduse.

(8) În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 140, 24.5.2001, p. 72. Orientare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Orientarea BCE/2005/1 (JO L 30, 3.2.2005, p. 21).

Articolul 1 Definiții

(1) În sensul prezentei orientări:

- "BCN" înseamnă băncile centrale naționale ale statelor membre participante,

- "sisteme RBTR naționale" înseamnă sistemele de regularizare brută în timp real care sunt componente ale TARGET, astfel cum sunt identificate în anexa I la prezenta orientare,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...