Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 89/2006 privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie electrică și investițiile în infrastructuri
Număr celex: 32005L0089

Modificări (...)

În vigoare de la 04 februarie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/89/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2006
privind măsurile menite să garanteze siguranța aprovizionării cu energie
electrică și investițiile în infrastructuri
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică3 constituie o contribuție foarte importantă la crearea pieței interne a electricității. Garantarea unui nivel ridicat de siguranță a aprovizionării cu electricitate este un obiectiv esențial pentru buna funcționare a pieței interne, iar directiva respectivă conferă statelor membre posibilitatea de a impune întreprinderilor de energie electrică obligații de serviciu public, inter alia, în ceea ce privește siguranța aprovizionării. Aceste obligații de serviciu public trebuie definite cu cea mai mare precizie și strictețe și nu trebuie să ducă la crearea unei capacități de producție care să depășească ceea ce este necesar pentru prevenirea întreruperilor excesive ale furnizării de electricitate către consumatorii finali.

(2) Cererea de energie electrică este estimată, de obicei, pe termen mediu pe baza unor previziuni elaborate de administratorii rețelelor de transport sau de alte organizații capabile să le elaboreze la cererea unui stat membru.

(3) O piață unică competitivă de energie electrică în Uniunea Europeană necesită politici transparente și nediscriminatorii privind siguranța aprovizionării cu energie electrică compatibile cu cerințele unei astfel de piețe. Absența unor astfel de politici în diferitele state membre sau existența unor diferențe importante între aceste politici ar duce la denaturări ale concurenței. Prin urmare, este esențial să se definească clar rolul și responsabilitățile autorităților competente, precum și cele ale statelor membre și ale tuturor actorilor importanți de pe piață, pentru a garanta siguranța aprovizionării cu energie electrică și buna funcționare a pieței interne, evitând în același timp crearea obstacolelor în calea noilor sosiți pe piață, precum societățile care produc sau furnizează energie electrică într-un stat membru și care și-au demarat recent activitățile în statul membru respectiv și evitând crearea de denaturări ale pieței interne de energie electrică sau a unor dificultăți semnificative pentru actorii pieței, inclusiv societățile cu o cotă mică de piață, precum un producător sau un furnizor care deține o cotă mică din piața comunitară în cauză.

(4) Decizia nr. 1229/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului4 stabilește o serie de orientări pentru politica comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de energie. Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică5 stabilește, inter alia, principiile generale și normele detaliate privind gestionarea congestiei.

(5) La promovarea energiei electrice produse din surse de energie regenerabilă, este necesar să se asigure disponibilitatea capacității de rezervă asociate în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru menținerea fiabilității și siguranței rețelei.

(6) Pentru a respecta angajamentele asumate de Comunitate în domeniul mediului și a reduce dependența acesteia de energia importată trebuie să se țină seama de efectele pe termen lung ale creșterii cererii de energie electrică.

(7) Cooperarea între administratorii rețelelor de transport naționale în ceea ce privește siguranța rețelelor, inclusiv definirea capacității de transfer, furnizarea de informații și modelarea rețelelor este esențială pentru dezvoltarea și buna funcționare a pieței interne și ar mai putea fi ameliorată. O lipsă de coordonare în domeniul siguranței rețelelor aduce prejudicii dezvoltării de condiții egale de concurență.

(8) Normele și recomandările tehnice pertinente, precum cele cuprinse în manualul de exploatare al UCTE (Uniunea pentru coordonarea transportului de electricitate), normele și recomandările similare elaborate de Nordel, Baltic Grid Code și cele pentru sistemele din Regatul Unit al Marii Britanii și din Irlanda au ca obiectiv principal să faciliteze exploatarea tehnică a rețelei interconectate și să răspundă astfel necesității de menținere a funcționării rețelei în caz de cădere a sistemului la unul sau mai multe puncte din rețea și să reducă la minimum costul atenuării efectelor acestei întreruperi de aprovizionare.

(9) Administratorii rețelelor de transport și distribuție ar trebui să fie obligați să furnizeze consumatorilor finali un nivel ridicat de servicii în ceea ce privește frecvența și durata întreruperilor.

(10) Măsurile care pot fi utilizate pentru a garanta menținerea la niveluri corespunzătoare a capacității de producție de rezervă ar trebui să se bazeze pe piață și să nu fie discriminatorii. Acestea ar putea să conțină măsuri precum garanțiile și mecanismele contractuale, opțiunile de capacitate sau obligațiile de capacitate. Aceste măsuri ar putea fi completate, de asemenea, de alte instrumente nediscriminatorii, precum remunerarea capacității.

(11) Pentru a garanta disponibilitatea informațiilor prealabile adecvate, statele membre ar trebui să publice măsurile adoptate pentru menținerea echilibrului între ofertă și cerere în rândul investitorilor reali și potențiali în sectorul producției și în rândul consumatorilor de energie electrică.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...