Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 212/2005 privind confiscarea produselor, instrumentelor și bunurilor având legătură cu infracțiunea
Număr celex: 32005F0212

Modificări (...), Referințe (3), Reviste (5)

În vigoare de la 15 martie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU 2005/212/JAI A CONSILIULUI
din 24 februarie 2005
privind confiscarea produselor, instrumentelor și bunurilor având
legătură cu infracțiunea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 alineatul (1) litera (c) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Danemarcei1,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Criminalitatea organizată transfrontalieră urmărește, în principal, scopuri lucrative. Pentru a preveni și combate eficient acest gen de criminalitate, eforturile trebuie concentrate pe depistarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Cu toate acestea, aceste operațiuni sunt dificil de realizat, inter alia, ca urmare a diferențelor existente între legislațiile statelor membre în acest domeniu.

(2) În concluziile reuniunii sale de la Viena din decembrie 1998, Consiliul European a solicitat întărirea eforturilor UE de combatere a criminalității organizate internaționale în conformitate cu un plan de acțiune privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam într-un spațiu de libertate, securitate și justiție2.

(3) În conformitate cu alineatul (50) litera (b) din Planul de acțiune de la Viena, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, dispozițiile naționale ce reglementează sechestrul și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea trebuie îmbunătățite și apropiate, luând în considerare drepturile terților de bună credință, în cazul în care este necesar.

(4) Alineatul (51) al concluziilor Consiliului European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999 subliniază faptul că în centrul criminalității organizate se află spălarea banilor, și aceasta trebuie eradicată oriunde se produce, iar Consiliul European este hotărât să asigure adoptarea de măsuri concrete pentru identificarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Consiliul European solicită, de asemenea, la alineatul (55), apropierea dispozițiilor de drept și de procedură în materie penală privind spălarea banilor (în special în ce privește identificarea, înghețarea și confiscarea fondurilor).

(5) În conformitate cu Recomandarea 19 din Planul de acțiune 2000 intitulat "Prevenirea și controlul criminalității organizate: o strategie a Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu", care a fost adoptat de Consiliu la 27 martie 20003, ar trebui să se analizeze eventuala necesitate de adoptare a unui instrument care, luând în considerare cele mai bune practici din statele membre și cu respectarea corespunzătoare a principiilor fundamentale de drept, să prevadă posibilitatea introducerii în dreptul penal, civil sau fiscal, după caz, a unei diminuări a sarcinii probei în ceea ce privește sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune ce are legătură cu criminalitatea organizată.

(6) În conformitate cu articolul 12 privind confiscarea și sechestrarea din Convenția ONU din 12 decembrie 2000 împotriva criminalității organizate transnaționale, statele părți pot analiza posibilitatea de a solicita autorului unei infracțiuni să demonstreze originea licită a unor produse presupuse având legătură cu infracțiunea sau a altor bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări, în măsura în care această solicitate este conformă cu principiile dreptului lor intern și cu natura procedurii judiciare.

(7) Toate statele membre au ratificat Convenția din 8 noiembrie 1990 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Unele state membre au prezentat declarații cu privire la articolul 2 al convenției privind confiscarea, astfel încât să nu fie obligate să confiște decât produsele având legătură cu un anumit număr de infracțiuni specificate.

(8) Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului4 cuprinde dispoziții referitoare la spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii. În conformitate cu prezenta decizie-cadru, statele membre sunt, de asemenea, obligate să nu formuleze și nici să nu mențină rezerve în ce privește dispozițiile Convenției Consiliului Europei privind confiscarea, în cazul în care infracțiunea se pedepsește o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță cu o durată maximă mai mare un an.

(9) Instrumentele care există în acest domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confiște produsele având legătură cu toate infracțiunile pedepsite cu pedepse privative de libertate cu o durată mai mare un an.

(10) Scopul prezentei decizii-cadru este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracțiunea, inter alia, în ceea ce privește sarcina probei privind sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune având legătură cu criminalitatea organizată. Prezenta decizie-cadru este asociată unei propuneri daneze de decizie-cadru privind recunoașterea reciprocă în cadrul Uniunii Europene a deciziilor referitoare la confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea și la partajarea bunurilor, care este prezentată simultan.

(11) Prezenta decizie-cadru nu împiedică un stat membru să aplice propriile principii fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, în special prezumția de nevinovăție, drepturile de proprietate, libertatea de asociere, libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de informare,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...