Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1042/2007 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA și FEADR, precum și în scop de monitorizare și prognoză
Număr celex: 32007R1042

Modificări (...)

În vigoare de la 12 septembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, în special articolul 42,

întrucât:

(1) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR prevede că trebuie să se stabilească forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament, precum și modul în care sunt transmise Comisiei.

(2) Forma și conținutul informațiilor contabile care urmează să fie furnizate Comisiei în scopul închiderii conturilor Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și ale Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), precum și în scop de monitorizare și prognoză sunt definite în prezent de Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 al Comisiei.

(3) Pentru exercițiul financiar 2008, anexele la Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 nu se pot utiliza în scopurile pentru care sunt destinate. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 ar trebui abrogat și înlocuit cu un regulament nou care să stabilească forma și conținutul informațiilor contabile pentru anul financiar respectiv.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, precum și modalitățile de transmitere a acestora către Comisie sunt stabilite în anexele I (tabelul X), II (Specificații tehnice pentru transmiterea fișierelor electronice către FEGA și FEADR), III (Aide-memoire) și IV [Structura codurilor bugetare ale FEARD (F109)] la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1481/2006 se abrogă cu efect de la 16 octombrie 2007.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 octombrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 august 2007.

Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL
Membru al Comisiei

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...