Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1683/2006 privind măsurile tranzitorii ce trebuie adoptate în ceea ce privește schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006R1683

Modificări (...)

În vigoare de la 15 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1683/2006 AL COMISIEI
din 14 noiembrie 2006
privind măsurile tranzitorii ce trebuie adoptate în ceea ce privește
schimburile comerciale cu produse agricole ca urmare a
aderării Bulgariei și României

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

1) Ar trebui adoptate măsuri tranzitorii pentru evitarea riscurilor de eludare a schimburilor comerciale precum și de denaturare a concurenței în detrimentul organizării comune a piețelor agricole ca urmare a aderării celor două state noi la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

2) În conformitate cu normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituiri la exportul de produse agricole1, pot beneficia de restituiri numai produsele care au părăsit teritoriul vamal al Comunității în termen de șaizeci de zile de la acceptarea declarației de export. Obligația de a părăsi teritoriul vamal al Comunității în termen de șaizeci de zile de la acceptarea declarației de export este, de asemenea, o condiție esențială pentru eliberarea garanției constituite la emiterea certificatelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole2. Dat fiind faptul că frontierele interne vor fi înlăturate la data aderării Bulgariei și României, produsele exportate din Comunitatea Celor Douăzeci și Cinci trebuie să fi părăsit, în toate cazurile, teritoriul vamal al Comunității până la 31 decembrie 2006, chiar și în cazul în care declarația de export a fost acceptată cu mai puțin de șaizeci de zile înainte de data aderării.

3) Devierile schimburilor comerciale care pot perturba organizările comune ale piețelor implică adesea produse care sunt deplasate artificial în vederea extinderii și care nu fac parte din stocurile normale obișnuite ale statului în cauză. Acumularea acestor cantități excedentare poate, de asemenea, să dea naștere la o denaturare a concurenței care poate dăuna bunei funcționări a organizării comune a piețelor. Stocurile excedentare pot proveni și din producția națională. Prin urmare, ar trebui prevăzută o taxare de descurajare pentru stocurile excedentare situate în noile state membre.

4) Ar trebui adoptate unele dispoziții pentru a împiedica operatorii să mai eludeze aplicarea taxei pentru mărfurile în liberă circulație, prevăzută la articolul 4, plasând mărfurile care au fost deja puse în liberă circulație în Comunitatea Celor Douăzeci și Cinci sau într-un nou stat membru înainte de aderare într-un regim suspensiv, fie într-o depozitare temporară, fie sub un tratament sau regim vamal menționate la articolul 4 alineatul (15) litera (b) și alineatul (16) literele (b) - (g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar3.

5) Este necesar să fie evitată situația în care mărfurile pentru care restituirile la export au fost plătite înainte de 1 ianuarie 2007 beneficiază de o a doua restituire atunci când sunt exportate în țări terțe după 31 decembrie 2006.

6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt necesare și adecvate și trebuie aplicate în mod uniform.

7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetelor de gestionare în cauză,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 102, 17.4.1999, p. 11. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 671/2004 (JO L 105, 14.4.2004, p. 5).

2 JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 (JO L 234, 29.8.2006, p. 4).

3 JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

Articolul 1 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...