Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 667/2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave
Număr celex: 32005D0667

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 30 septembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIE-CADRU NR. 2005/667/JAI A COMISIEI
din 12 iulie 2005
de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva
poluării cauzate de nave

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Uniunii Europene, în special articolul 31 alineatul (1) litera (e) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Planul de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind stabilirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție2 precum și concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, în special punctul 48, solicită acțiuni legislative împotriva infracțiunilor de mediu, în special sancțiuni comune și garanții procedurale comparabile.

(2) Lupta împotriva poluării cauzate de nave, în mod deliberat sau din neglijență gravă constituie una dintre prioritățile Uniunii Europene. Punctele 32-34 din concluziile Consiliului European de la Copenhaga din 12 și 13 decembrie 2002 și în special declarația Consiliului de "Justiție și Afaceri Interne" din 19 decembrie 2002, emisă în urma naufragiului petrolierului Prestige exprimă hotărârea Uniunii de a adopta toate măsurile necesare pentru a evita reproducerea unor astfel de daune.

(3) În acest scop, astfel cum a menționat Comisia în comunicarea sa către Parlamentul European și către Consiliu privind îmbunătățirea siguranței maritime în urma naufragiului petrolierului Prestige, este necesar ca legislația statelor membre să fie apropiată.

(4) Obiectivul Directivei 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de infracțiuni3 precum și al prezentei decizii-cadru care completează Directiva 2005/35/CE cu norme detaliate în domeniul penal este de a realiza această apropiere.

(5) Prezenta decizie-cadru, bazată pe articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, constituie instrumentul adecvat pentru a impune statelor membre obligația de a prevedea sancțiuni penale.

(6) Luând în considerare specificitatea comportamentelor menționate, ar trebui să se introducă sancțiuni comune cu privire la persoanele juridice.

(7) Convenția Națiunilor Unite din 1982 cu privire la dreptul mării, semnată de toate statele membre și de Uniune la care Comunitatea Europeană este parte, capătă un caracter deosebit de important în contextul cooperării.

(8) Ar trebui asigurată cea mai bună cooperare posibilă între statele membre pentru ca informațiile utile să poată circula rapid de la un stat membru la altul. Ar trebui desemnate și identificate puncte de contact.

(9) Dat fiind că obiectivele prezentei decizii-cadru nu pot fi realizate în mod corespunzător de către statele membre și prin urmare, având în vedere caracterul transfrontalier al daunelor care pot decurge din comportamentele menționate, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, consacrat la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta decizie-cadru nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge aceste obiective.

(10) Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(11) Prezenta decizie-cadru nu comportă pentru statele membre riverane drepturi pentru navigația internațională, supuse regimului de transport în tranzit, în conformitate cu partea a III-a secțiunea 2 din Convenția Națiunilor Unite din 1982 asupra dreptului mării, obligația expresă de a stabili competența acestora pentru infracțiunile comise în strâmtorile menționate. Jurisdicția în această privință ar trebui stabilită în conformitate cu dreptul internațional, în special articolul 34 din Convenția Națiunilor Unite din 1982 asupra dreptului mării.

(12) Este necesar ca, în termen de cinci ani de la data punerii în aplicare a prezentei decizii-cadru, Comisia să examineze punerea în practică a dispozițiilor adoptate de statele membre pentru execuția prezentei decizii-cadru și să prezinte Consiliului un raport în legătură cu acest subiect, însoțit după caz, de propunerile necesare.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...