Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 267/2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrației a statelor membre
Număr celex: 32005D0267

În vigoare de la 01 aprilie 2005 până la 05 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 martie 2005
de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate,
conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare
a migrației a statelor membre
(2005/267/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Planul Global de luptă împotriva imigrației ilegale și a traficului de persoane al Consiliului din 28 februarie 2002, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2001 către Parlamentul European și Consiliu privind o politică comună în domeniul imigrației ilegale, solicita crearea unui site intranet securizat, accesibil pe Internet, pentru a stabili un schimb securizat și rapid de informații între statele membre cu privire la fluxurile și fenomenele de migrație ilegală sau clandestină.

(2) Dezvoltarea și gestionarea rețelei ar trebui încredințate Comisiei.

(3) Accesul la site-ul intranet accesibil pe Internet ar trebui limitat la utilizatorii autorizați, în conformitate cu modalitățile, procedurile și măsurile de siguranță stabilite.

(4) Din moment ce obiectivele prezentei decizii, respectiv un schimb securizat și rapid de informații între statele membre, nu pot fi realizate într-o manieră suficientă de către statele membre și, datorită efectelor acțiunii vizate, acestea pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul respectiv din tratat, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea respectivelor obiective.

(5) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, ca principii generale de drept comunitar.

(6) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date2 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date3 ar trebui luate în considerare în contextul site-ului intranet accesibil pe Internet.

(7) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui luate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei4.

(8) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii și, prin urmare, nu are nici o obligație în temeiul acesteia și nici nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen, în temeiul dispozițiilor Titlului IV din Partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene, cu excepția măsurii în care stabilește un schimb de informații privind problemele asociate repatrierii resortisanților țărilor terțe, alții decât cei care nu îndeplinesc sau care încetează să mai îndeplinească condițiile pentru o scurtă ședere, aplicabile pe teritoriul unui stat membru în temeiul dispozițiilor acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat anterior, în termen de șase luni de la data adoptării de către Consiliu a prezentei decizii, dacă o transpune sau nu în legislația sa națională.

(9) În ceea ce privește Republica Islanda și Regatul Norvegiei, cu excepția măsurii în care stabilește un schimb de informații privind problemele asociate repatrierii resortisanților țărilor terțe, alții decât cei care nu îndeplinesc sau care încetează să mai îndeplinească condițiile pentru o scurtă ședere, aplicabile pe teritoriul unui stat membru în temeiul dispozițiilor acquis-ului Schengen, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen5, dezvoltare care intră în sfera de aplicare a articolului 1, punctele A, B, C și E din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a acordului menționat6.

(10) În ceea ce privește Elveția, cu excepția măsurii în care stabilește un schimb de informații privind problemele asociate repatrierii resortisanților țărilor terțe, alții decât cei care nu îndeplinesc sau care încetează să mai îndeplinească condițiile pentru o scurtă ședere, aplicabile pe teritoriul unui stat membru în temeiul dispozițiilor acquis-ului Schengen, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen7, dezvoltare care intră în sfera de aplicare a articolului 1, punctele A, B, C și E din Decizia 1999/437/CE, citit în coroborare cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2004/849/CE a Consiliului din 25 octombrie 20048 și al Deciziei 2004/860/CE a Consiliului din 25 octombrie 20049 referitoare la semnarea acordului menționat în numele Uniunii Europene și, respectiv, al Comunității Europene și la aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale acestuia.

(11) Trebuie să se ajungă la o înțelegere pentru a permite reprezentanților Islandei, Norvegiei și Elveției să fie asociați la lucrările Comitetului care asistă Comisia la exercitarea competențelor sale de executare, în conformitate cu prezenta decizie, în ceea ce privește dispozițiile ce constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...