Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 211/2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului
Număr celex: 32005D0211

Modificări (...)

În vigoare de la 15 martie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2005/211/JAI A CONSILIULUI
din 24 februarie 2005
privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații
Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Spaniei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen, denumit în continuare "SIS", creat în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune3, denumită în continuare "Convenția Schengen din 1990", constituie un instrument esențial pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Necesitatea de a dezvolta un nou Sistem de informații Schengen, de generația a doua, denumit în continuare "SIS II", în vederea extinderii Uniunii Europene și pentru a permite introducerea de noi funcții, beneficiind în același timp și de ultimele evoluții din domeniul tehnologiei informației, a fost recunoscută și s-au luat primele măsuri pentru dezvoltarea acestui nou sistem.

(3) Unele adaptări ale dispozițiilor existente și introducerea anumitor funcții noi pot fi realizate deja în cadrul versiunii actuale a SIS, în special în ceea ce privește furnizarea accesului autorităților la anumite tipuri de date introduse în SIS, cărora li s-ar facilita îndeplinirea sarcinilor dacă ar avea posibilitatea să consulte aceste date, inclusiv Europol și membrii naționali ai Eurojust, extinderea categoriilor de obiecte căutate în legătură cu care pot fi introduse alerte și înregistrarea transmisiilor de date personale. Mijloacele tehnice necesare în acest scop trebuie mai întâi să fie create în fiecare stat membru.

(4) Concluziile Consiliului European de la Laeken din 14-15 decembrie 2001 și în special punctele 17 (cooperarea între serviciile specializate în combaterea terorismului), 43 (Eurojust și cooperarea polițienească cu privire la Europol) și Planul de acțiune din 21 septembrie 2001 împotriva terorismului se referă la necesitatea consolidării SIS și a îmbunătățirii capacității sale.

(5) De asemenea, este utilă adoptarea unor dispoziții cu privire la schimbul de orice informații suplimentare prin autoritățile desemnate în acest scop în toate statele membre (Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național), furnizând acestor autorități o bază juridică comună în sensul dispozițiilor Convenției Schengen din 1990 și stabilind norme pentru ștergerea datelor deținute de aceste autorități.

(6) Dispozițiile prezentei decizii cu privire la Europol stabilesc numai cadrul juridic pentru accesul la Sistemul de informații Schengen și nu aduc atingere adoptării în viitor a măsurilor necesare de stabilire a soluțiilor tehnice și a implicațiilor financiare ale acestora.

(7) Dispozițiile prezentei decizii cu privire la membrii naționali ai Eurojust și la asistenții acestora stabilesc numai cadrul juridic pentru accesul la Sistemul de informații Schengen și nu aduc atingere adoptării în viitor a măsurilor necesare de stabilire a soluțiilor tehnice și a implicațiilor financiare ale acestora.

(8) Dispozițiile privind accesul la datele SIS pentru Europol și membrii naționali ai Eurojust ca și pentru asistenții acestora reprezintă numai o primă fază și nu aduc atingere discuțiilor ulterioare cu privire la extinderea acestui mecanism la alte dispoziții ale Convenției Schengen din 1990.

(9) Modificările care trebuie aduse în acest scop dispozițiilor acquis-ului Schengen care privesc Sistemul de informații Schengen cuprind două părți: prezenta decizie și un regulament al Consiliului pe baza articolului 66 al Tratatului de instituire a Comunității Europene. Motivul este acela că, în conformitate cu articolul 93 al Convenției Schengen din 1990, scopul Sistemului de informații Schengen este menținerea ordinii publice și a siguranței publice, inclusiv a securității naționale, în teritoriile statelor membre și aplicarea dispozițiilor convenției menționate cu privire la circulația persoanelor în teritoriile respective, prin utilizarea informațiilor comunicate prin SIS în conformitate cu dispozițiile respectivei convenții. Deoarece unele dintre dispozițiile Convenției Schengen din 1990 urmează să fie aplicate în ambele scopuri în același timp, este oportun ca respectivele dispoziții să fie modificate în termeni identici prin acte paralele bazate pe fiecare dintre tratate.

(10) Prezenta decizie nu aduce atingere adoptării în viitor a legislației necesare pentru descrierea în detaliu a structurii juridice, a obiectivelor, a funcționării și a utilizării SIS II, legislația în cauză incluzând, fără a se limita la acestea, norme pentru definirea mai aprofundată a categoriilor de date ce vor fi incluse în sistem, scopurile în care datele respective sunt incluse și criteriile pentru introducerea acestora, norme privind conținutul înregistrărilor SIS, interconectarea alertelor, compatibilitatea între alerte și noi norme privind accesul la datele SIS, precum și protecția datelor cu caracter personal și controlul acestora.

(11) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la transpunerea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen4, care intră în domeniul de aplicare la care se face referire la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite dispoziții pentru aplicarea respectivului acord.

(12) Regatul Unit participă la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen5.

(13) Irlanda participă la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen6.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...