Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 643/2000 privind modalitățile de utilizare a monedei euro în executarea bugetară a Fondurilor Structurale
Număr celex: 32000R0643

Modificări (...)

În vigoare de la 29 martie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 643/2000
din 28 martie 2000
privind modalitățile de utilizare a monedei euro în executarea
bugetară a Fondurilor Structurale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 33 și art. 53, alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede că, în domeniul Fondurilor Stucturale, valorile deciziilor de participare ale Fondurilor, ca și angajamentele și plățile Comisiei sunt exprimate și efectuate în euro, conform unor modalități de executare ce vor fi adoptate de Comisie.

(2) Pentru statele membre având euro ca monedă, ratele de schimb între euro și monedele statelor membre sunt stabilite irevocabil prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2866/98 din 31 decembrie 19982. Pentru statele membre a căror monedă nu este euro, ratele de schimb sunt, conform art. 1 din Regulamentul Comisiei (Euratom, CECA, CE) nr. 3418/93 din 9 decembrie 1993 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul Financiar din 21 decembrie 19973, modificat ultima dată prin Decizia 1999/537/CE, CECA, Euratom4, ratele lunare ale monedei euro calculate pe baza cursului din penultima zi lucrătoare a lunii precedente celei pentru care s-au stabilit ratele. Aceste rate de schimb sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria C.

(3) Conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, este necesar să se mențină - pentru intervențiile aprobate pe baza Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește coordonarea colaborării între diferite Fonduri Structurale, pe de o parte, și între acestea și cele ale Băncii Europene de Investiții și ale altor instrumente financiare existente, pe de altă parte5, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3193/946 - dispozițiile în materie de plăți prevăzute de Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1866/90 din 2 iulie 1990 privind modalitățile de utilizare a ecu în executarea bugetară a Fondurilor Structurale7, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2745/948.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...