Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 69/2000 privind valorile-limită pentru benzen și monoxidul de carbon din aerul înconjurător
Număr celex: 32000L0069

Modificări (...)

În vigoare de la 13 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/69/CE
din 16 noiembrie 2000
privind valorile-limită pentru benzen și monoxidul de carbon
din aerul înconjurător

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Social și Economic2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) pe baza principiilor menționate în art. 174 din Tratat, programul Comunității Europene de politică și acțiune în domeniul mediului și al dezvoltării durabile (al 5-lea program de acțiune pentru mediu)4, completat prin Decizia Parlamentului European și a Consiliului nr. 2179/1998/CEE5 privind revizuirea acestuia, prevede în special modificări ale legislației privind poluanții atmosferici. Acest program recomandă stabilirea obiectivelor pe termen lung pentru calitatea aerului. Articolul 174 din Tratat cere să se aplice principiul precauției în legătură cu protecția sănătății umane și a mediului.

(2) articolul 152 din Tratat prevede că cerințele de protecție a sănătății trebuie să fie incluse și în alte politici comunitare. Articolul 3 alin. (1) lit. (p) din Tratat prevede că activitățile Comunității trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat al protecției sănătății.

(3) în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător6, Consiliul trebuie să adopte legislația menționată la alin. (1), precum și prevederile stabilite la alin. (3) și (4) din articolul menționat.

(4) în conformitate cu art. 8 din Directiva Consiliului 96/62/CE, planurile de acțiune trebuie stabilite pentru zone în care concentrațiile de poluanți din aerul înconjurător depășesc valorile limită plus orice marjă provizorie de toleranță aplicabilă în scopul conformării la valorile limită până la termenele stabilite.

(5) Directiva 62/1996/CE prevede că valorile numerice pentru valorile limită trebuie să se bazeze pe rezultatele activității desfășurate de grupurile științifice internaționale care lucrează în domeniu. Comisia trebuie să țină cont de cele mai recente date științifice în domeniul epidemiologic și cel de mediu și de realizările cele mai recente din metrologie pentru reexaminarea elementelor pe care se bazează valorile limită.

(6) măsurile necesare pentru aplicarea prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999, care stabilește procedurile de exercitare a responsabilităților de aplicare conferite Comisiei7.

(7) modificările necesare adaptării la progresul tehnico-științific se pot referi doar la criteriile și metodele pentru evaluarea concentrațiilor de benzen și monoxid de carbon sau la prelucrări detaliate în vederea transmiterii informațiilor la Comisie, și pot să nu aibă nici un efect, direct sau indirect, de modificare a valorilor limită.

(8) valorile limită stabilite în prezenta directivă reprezintă cerințele minime; în conformitate cu art. 176 din Tratat, statele membre pot menține sau introduce măsuri de protecție mai severe; se pot introduce, în special, valori limită mai stricte pentru a proteja cu precădere sănătatea categoriilor vulnerabile ale populației, cum sunt copiii și bolnavii din spital. Orice stat membru poate cere ca valorile limită să fie atinse înainte de termenele stabilite în prezenta directivă.

(9) benzenul este o substanță cancerigenă genotoxică pentru om și nu s-a stabilit încă un prag sub care nu există nici un risc pentru sănătatea umană.

(10) cu toate acestea, dacă valorile limită pentru benzen, stabilite în prezenta directivă, sunt dificil de atins din cauza caracteristicilor locale de dispersie sau a condițiilor climatice deosebite și dacă aplicarea măsurilor ar provoca probleme socio-economice grave, atunci statele membre ar putea cere Comisiei o prelungire a termenului în anumite condiții.

(11) în scopul înlesnirii revizuirii prezentei directive în 2004, Comisia și statele membre trebuie să ia măsuri de încurajare a cercetării privind efectele benzenului și monoxidului de carbon, ținând seama de poluarea aerului din spațiile închise, dar și a celui din exterior.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...