Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei
Număr celex: 32000L0060

Modificări (...), Referințe (38)

În vigoare de la 22 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/60/CE
din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 18 iulie 2000,

întrucât:

(1) Apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu care trebuie protejat, apărat și tratat ca atare.

(2) Concluziile seminarului ministerial privind politica comunitară a apei, desfășurat la Frankfurt în 1988, subliniau necesitatea unei legislații comunitare privind calitatea ecologică. În Rezoluția sa din 28 iunie 19885, Consiliul a solicitat Comisiei să înainteze propuneri pentru îmbunătățirea calității ecologice a apelor de suprafață în cadrul Comunității.

(3) Declarația publicată la încheierea seminarului ministerial privind apele subterane, desfășurat la Haga în 1991, sublinia necesitatea unei acțiuni pentru a evita deteriorarea pe termen lung a calității și cantității de apă dulce și solicita lansarea unui program de acțiune care să fie realizat până în anul 2000 și care să urmărească gestionarea viabilă din punct de vedere ecologic și protecția resurselor de apă dulce. În rezoluțiile sale din 25 februarie 19926 și din 20 februarie 19957, Consiliul a cerut un program de acțiune privind apele subterane și o revizuire a Directivei Consiliului 80/68/CEE din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase8, în cadrul unei politici globale de protecție a apelor dulci.

(4) Apele comunitare se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru toate tipurile de utilizări. La 10 noiembrie 1995, în "Raportul său privind mediul în Uniunea Europeană 1995", Agenția Europeană de Mediu a prezentat un nou raport cu privire la starea mediului, confirmând necesitatea unei acțiuni pentru protecția apelor Comunității atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ.

(5) La 18 decembrie 1995, Consiliul a adoptat concluzii care cereau, între altele, elaborarea unei noi directive-cadru de stabilire a principiilor de bază ale unei politici durabile a apei în Uniunea Europeană și care să invite Comisia să prezinte o propunere.

(6) La 21 februarie 1996, Comisia a adoptat o comunicare destinată Parlamentului European și Consiliului, cu privire la "politica comunitară în domeniul apei", care stabilește principiile unei politici comunitare a apei.

(7) La 9 septembrie 1996, Comisia a prezentat o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un program de acțiune pentru protecția și gestionarea integrată a apelor subterane9. În acea propunere, Comisia sublinia necesitatea de a stabili proceduri de control al captărilor de apă dulce și de supraveghere a calității și cantității de apă dulce.

(8) La 29 mai 1995, Comisia a adoptat o comunicare destinată Parlamentului European și Consiliului cu privire la utilizarea rațională și conservarea zonelor umede, recunoscând funcțiile importante pe care acestea le exercită în protecția resurselor de apă.

(9) Este necesar să se elaboreze o politică comunitară integrată în domeniul apei.

(10) Comisia a fost invitată de către Consiliu la 25 iunie 1996, de către Comitetul Regiunilor la 19 septembrie 1996, de către Comitetul Economic și Social la 26 septembrie 1996 și de către Parlamentul European la 23 octombrie 1996 să prezinte o propunere de directivă a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru politica europeană în domeniul apei.

(11) Conform art. 174 din Tratat, politica comunitară referitoare la mediu trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum și de utilizare prudentă și rațională a resurselor naturale și trebuie să fie bazată pe principiile precauției și prevenirii și pe principiul corectării, cu prioritate la sursă, a daunelor aduse mediului, precum și pe baza principiului "poluatorul plătește".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...