Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 76/2000 privind incinerarea deșeurilor
Număr celex: 32000L0076

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 28 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA NR. 76/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 4 decembrie 2000
privind incinerarea deșeurilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 octombrie 2000,

întrucât:

(1) Un obiectiv al celui de-al cincilea Program de acțiune privind mediul: Spre o dezvoltare durabilă - un program al Comunității Europene de politică și acțiune în relația cu mediul și dezvoltarea durabilă, astfel cum a fost completat prin Decizia 2179/98/CE privind revizuirea sa5, este de a nu depăși cantitățile și limitele critice ale anumitor substanțe poluante, cum ar fi oxizii de azot (NO(X)), dioxidul de sulf (SO2), metalele grele și dioxinele, iar în ceea ce privește calitatea aerului, obiectivul este asigurarea protecției eficiente a fiecărei persoane împotriva riscurilor pentru sănătate identificate, provocate de poluarea atmosferică. Același program vizează pe de altă parte reducerea emisiilor de dioxine provenind din surse identificate cu 90% până în anul 2005 (față de nivelul din 1985) și reducere a a emisiilor de cadmiu (Cd), de mercur (Hg) și de plumb (Pb) din toate sursele cu cel puțin 70% în 1995.

(2) Protocolul privind substanțele organice poluante persistente, semnat de Comunitate în cadrul convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră la la distanțe mari, elaborată de Comisia Economică pentru Europa a ONU, fixează valoarea limită legal obligatorie pentru emisiile de dioxine și de furani la 0,1 ng/m3 TE (echivalenți toxicitate) pentru instalațiile în care se incinerează mai mult de trei tone de deșeuri urbane solide pe oră, la 0,5 ng/m3 TE pentru instalațiile în care se incinerează mai mult de o tonă de deșeuri de medicale pe oră, și 0,2 ng/m3 TE pentru cele în care se incinerează mai mult de o tonă de deșeuri periculoase pe oră.

(3) Protocolul privind metalele grele semnat de Comunitate în cadrul Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră la distanțe mari, elaborată de către Comisia Economică pentru Europa a ONU, fixează valoarea limită legal obligatorie la 10 mg/m3 pentru emisiile de particule rezultate din incinerarea deșeurilor medicale și a deșeurilor periculoase, la 0,05mg/m3 pentru emisiile de mercur rezultate din incinerarea deșeurilor periculoase și la 0,08mg/m3 pentru emisiile de mercur rezultate din incinerarea deșeurilor urbane.

(4) Centrul internațional de cercetare asupra cancerului și Organizația Mondială a Sănătății indică faptul că anumite hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) sunt cancerigene. În consecință, statele membre pot fixa limite pentru emisiile de HAP, printre alți poluanți.

(5) Conform principiilor de subsidiaritate și de proporționalitate prevăzute la articolul 5 din tratat, este necesar să se desfășoare acțiuni la nivelul Comunității. Principiul prudenței constituie baza care permite adoptarea de măsuri ulterioare. Prezenta directivă se limitează la stabilirea exigențelor minime pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile de incinerare și de coincinerare.

(6) În plus, articolul 174 prevede că politica de mediu a Comunității contribuie la protecția sănătății oamenilor.

(7) În consecință, un nivel ridicat de protecție a mediului înconjurător și a sănătății oamenilor necesită stabilirea și menținerea unor condiții de exploatare, exigențe tehnice și valori limită pentru emisii stricte în instalațiile de incinerare sau coincinerare a deșeurilor în cadrul Comunității. Aceste valori limită ar trebui să prevină sau să limiteze pe cât se poate impactul negativ asupra mediului și riscurile care rezultă pentru sănătatea oamenilor.

(8) Comunicarea Comisiei privind revizuirea strategiei comunitare de gestionare a deșeurilor plasează prevenirea în fruntea priorităților, urmată de reutilizarea și valorificarea, și în ultimul rând de eliminarea fără pericole a deșeurilor. În Rezoluția sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitară de gestionare a deșeurilor6, Consiliul și-a reafirmat convingerea că prevenirea vizând reducerea producției de deșeuri și a proprietăților lor periculoase ar trebui să fie prima prioritate a oricărei politici raționale privind deșeurile.

(9) În Rezoluția sa din 24 februarie 1997, Consiliul insistă de asemenea asupra importanței criteriilor comunitare cu privire la utilizarea deșeurilor, asupra necesității de a putea aplica norme de emisie corespunzătoare instalațiilor de incinerare, asupra necesității de a prevedea măsuri de supraveghere pentru instalațiile de incinerare existente, și asupra necesității demarării de către Comisie a lucrărilor în vederea modificării legislației comunitare privind incinerarea deșeurilor cu valorificare energetică pentru prevenirea transporturilor la scară largă a deșeurilor destinate incinerării sau coincinerării în cadrul Comunității.

(10) Este necesar ca toate instalațiile de incinerare sau coincinerare a deșeurilor să respecte reguli stricte pentru a evita mișcările transfrontaliere a deșeurilor către instalații care pot funcționa la costuri mai mici pentru că nu trebuie să respecte standarde de mediu la fel de stricte.

(11) Comunicarea Comisiei: "Energie pentru viitor: sursele de energie regenerabile; Cartea albă pentru o strategie și un plan de acțiune comunitare" ține cont, în special, de utilizarea biomasei în scopul producerii de energie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...