Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2000 de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent
Număr celex: 32000L0055

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000 /55/CE
din 18 septembrie 2000
de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile
balasturilor pentru iluminatul fluorescent

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităților Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Este important să fie promovate măsurile destinate să asigure buna funcționare a pieței interne, care, în același timp, favorizează economiile de energie, protecția mediului și protecția consumatorului.

(2) Iluminatul fluorescent reprezintă o parte care nu trebuie neglijată a consumului de electricitate în Comunitate și deci a consumului total; diversele modele de balast pentru iluminatul fluorescent disponibile pe piața comunitară prezintă consumuri foarte diferite pentru același tip de lampă, adică un randament energetic extrem de variabil.

(3) Prezenta directivă urmărește reducerea energiei consumate de balasturile pentru iluminatul fluorescent prin renunțarea treptată la balasturile cu randament mai mic în favoarea balasturilor cu randament mai mare, care sunt prevăzute și cu un dispozitiv permițând importante economii de energie.

(4) Anumite state membre sunt pe punctul de a adopta dispoziții cu privire la randamentul balasturilor pentru iluminatul fluorescent, dispoziții de natură să ridice obstacole în calea schimburilor comerciale cu aceste produse în Comunitate.

(5) Este oportun să se pornească de la un nivel înalt de protecție în propunerile referitoare la apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre cu privire la sănătate, securitate, protecția mediului și protecția consumatorilor; prezenta directivă asigură un nivel ridicat de protecție a mediului și a consumatorilor și are în vedere îmbunătățirea semnificativă a randamentului energetic al balasturilor.

(6) Deoarece obiectivele prezentei acțiuni nu pot fi realizate satisfăcător de către statele membre, conform principiilor de subsidiaritate și de proporționalitate prevăzute în art. 5 din Tratat, acestea pot, date fiind dimensiunile și efectele acțiunii preconizate, să fie mai bine realizate la nivel comunitar; prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(7) Este importantă crearea unui dispozitiv de execuție eficient pentru asigurarea punerii corecte în practică a prezentei directive, garantarea condițiilor echitabile de concurență pentru producători și protejarea drepturilor consumatorilor.

(8) Decizia Consiliului 93/465/CEE din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformității și regulile de aplicare și utilizare a mărcii de conformitate "CE", care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnică4, module și reguli destinate utilizării în directivele de armonizare tehnică, se aplică, cu excepția marcajului și retragerii de pe piață, pentru care o derogare de la decizia menționată este justificată, într-o oarecare măsură, de tipul produsului și de situația specifică a pieței.

(9) În interesul schimburilor internaționale, este oportună utilizarea standardelor internaționale dacă este cazul; consumul de electricitate al balasturilor este stabilit de standardul EN 50294 al Comitetului european de standardizare electrotehnică din decembrie 1998, pe baza unui standard internațional.

(10) Pentru a putea circula liber, balasturile pentru iluminatul fluorescent conforme cerințelor de randament energetic ale prezentei directive trebuie să poarte marcajul "CE" și să conțină informațiile conexe.

(11) Prezenta directivă se referă numai la balasturile pentru iluminatul fluorescent alimentate de la rețeaua principală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...