Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 43/2000 de aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor, fără deosebire de origine rasială sau etnică
Număr celex: 32000L0043

Modificări (...), Referințe (10), Reviste (3), Jurisprudență

În vigoare de la 19 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/43/CE
din 29 iunie 2000
de aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor,
fără deosebire de origine rasială sau etnică

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 13,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

întrucât:

(1) Tratatul privind Uniunea Europeană marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei.

(2) în conformitate cu art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană se bazează pe principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept, principii care sunt comune tuturor statelor membre și trebuie să respecte drepturile fundamentale, garantate de Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, rezultate din tradițiile constituționale comune tuturor statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

(3) dreptul la egalitate în fața legii și protecție împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal recunoscut de Declarația Universală a Drepturilor Omului, de Convenția Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor, de Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și de Convențiile Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, precum și de Convenția Europeană privind protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnate de toate statele membre.

(4) este important ca asemenea drepturi și libertăți fundamentale să fie respectate, inclusiv dreptul la libera asociere. Este de asemenea important, în contextul accesului și oferirii de bunuri și servicii, să fie respectată protecția vieții personale și de familie și tranzacțiile desfășurate în acest context.

(5) Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții privind lupta împotriva rasismului în cadrul Uniunii Europene.

(6) Uniunea Europeană respinge teoriile care încearcă să stabilească existența unor rase umane separate. Folosirea termenului "origine rasială" în prezenta directivă nu implică acceptarea unor asemenea teorii.

(7) Consiliul European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999 a invitat Comisia să prezinte cât mai curând posibil propuneri de aplicare a art. 13 din Tratatul CE cu privire la combaterea rasismului și a xenofobiei.

(8) liniile directoare din anul 2000 cu privire la locurile de muncă, convenite de Consiliul European de la Helsinki din 10-11 decembrie 1999, subliniază necesitatea de a crea condițiile pentru o piață a muncii cuprinzătoare din punct de vedere social, prin formularea unui set coerent de politici menite să combată discriminarea unor grupuri precum minoritățile etnice.

(9) discriminarea bazată pe originea rasială sau etnică poate submina realizarea obiectivelor Tratatului CE, în special atingerea unui înalt nivel de ocupare a forței de muncă și de protecție socială, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, coeziunea și solidaritatea economică și socială. Ea poate submina, de asemenea, obiectivul dezvoltării Uniunii Europene ca un spațiu al libertății, securității și justiției.

(10) Comisia a prezentat în decembrie 1995 o comunicare privind rasismul, xenofobia și antisemitismul.

(11) la 15 iulie 1996, Consiliul a adoptat Acțiunea comună (96/443/HA) privind măsurile de combatere a rasismului și xenofobiei, prin care statele membre se angajează să asigure o cooperare juridică eficientă, în ceea ce privește delictele generate de un comportament rasist sau xenofob.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...