Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)
Număr celex: 32000L0031

Modificări (...), Referințe (1), Cărți (1), Reviste (15), Jurisprudență

În vigoare de la 17 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/31/CE
din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății
informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața
internă (directiva privind comerțul electronic)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 47 alin. (2), 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

acționând în conformitate cu procedurile prevăzute în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

___________

1 JO C 30, 05.02.1999, p. 4

2 JO C 169, 16.06.1999, p. 36.

3 Avizul Parlamentului European din 6 mai 1999 (JO C 279, 01.10.1999, p. 389), Poziția comună a Consiliului din 28 februarie 2000 (JO C 128, 08.05.2000, p. 32) și Decizia Parlamentului European din 4 mai 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(1) Uniunea Europeană urmărește să stabilească legături din ce în ce mai strânse între statele și popoarele Europei în scopul asigurării progresului economic și social. În conformitate cu art. 14 alin. (2) din Tratat, piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne, în care sunt asigurate libera circulație a mărfurilor și serviciilor și libertatea de stabilire. Dezvoltarea serviciilor societății informaționale în spațiul fără frontiere interne reprezintă un mijloc esențial pentru eliminarea barierelor care despart popoarele europene.

(2) Dezvoltarea comerțului electronic în cadrul societății informaționale oferă posibilități importante de angajare în Comunitate, în special în întreprinderile mici și mijlocii. Va stimula creșterea economică a întreprinderilor europene, precum și investițiile în inovații și, de asemenea, consolidează competitivitatea întreprinderilor europene, cu condiția ca toate persoanele să aibă acces la Internet.

(3) Dreptul comunitar și caracteristicile ordinii juridice comunitare constituie un atu esențial pentru cetățenii și agenții europeni, care pot beneficia pe deplin, fără să țină cont de frontiere, de posibilitățile oferite de comerțul electronic. Prezenta directivă are astfel ca obiect asigurarea unui nivel înalt de integrare juridică comunitară pentru a institui un real spațiu fără frontiere interne pentru serviciile societății informaționale.

(4) Este important să se vegheze la asigurarea unui comerț electronic care să poată beneficia pe deplin de piața internă și, în consecință, pentru aceleași temeiuri ca și în Directiva Consiliului 89/552/CEE din 3 octombrie 1989 de coordonare a anumitor dispoziții legale, de reglementare și administrative din statele membre privind desfășurarea activităților de televiziune1, la realizarea unui nivel înalt de integrare comunitară.

___________

1 JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directivă modificată de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 97/36/CE (JO L 202, 30.07.1997, p. 60).

(5) Dezvoltarea serviciilor societății informaționale în Comunitate este limitată de un număr de obstacole juridice în calea bunei funcționării a pieței interne, care fac mai puțin atractivă exercitarea libertății de stabilire și a liberei prestări a serviciilor. Aceste obstacole apar din divergențele dintre legislații și din incertitudinea juridică a regimurilor naționale aplicabile acestor servicii. În absența coordonării și adaptării legislațiilor din domeniile în cauză, obstacolele pot fi justificate prin raportare la jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. Există incertitudini juridice cu privire la măsura în care statele membre pot controla serviciile provenind din alt stat membru.

(6) Având în vedere obiectivele comunitare, din art. 43 și 49 din Tratat și din legislația comunitară secundară, este necesar să se elimine aceste obstacole prin coordonarea anumitor legislații naționale și printr-o clarificare la nivel comunitar a unor concepte juridice, în măsura necesară bunei funcționării a pieței interne. Tratând numai chestiuni specifice care creează probleme pieței interne, prezenta directivă este pe deplin compatibilă cu necesitatea de a respecta principiul subsidiarității prevăzut în art. 5 din Tratat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...