Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior
Număr celex: 32000L0014

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iulie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2000/14/CE
din 8 mai 2000
privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la zgomotul
emis de echipamentele utilizate în exterior

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat(3),

întrucât:

1. în cadrul pieței interne, cerințele referitoare la emisia zgomotului provenind de la echipamentele utilizate în exterior trebuie armonizate în vederea prevenirii obstacolelor în calea liberei circulații a acestor echipamente. Reducerea nivelurilor de zgomot admise pentru aceste echipamente va proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și mediul. Populației ar trebui, de asemenea, să i se furnizeze informații cu privire la zgomotul produs de astfel de echipamente.

2. legislația comunitară cu privire la emisia zgomotului de către echipamentele utilizate în exterior a constat până în acest moment din următoarele nouă directive primare, care acoperă unele tipuri de mașini pentru construcții și de mașini de tuns iarba: Directiva Consiliului 79/113/CEE din 19 decembrie 1978 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la determinarea emisiei de zgomot de către echipamentele utilizate în construcții(4), Directiva Consiliului 84/532/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre în vederea stabilirii de norme comune pentru mașinile utilizate în construcții(5), Directiva Consiliului 84/533/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru compresoare(6), Directiva Consiliului 84/534/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru macaralele turn(7), Directiva Consiliului 84/535/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru generatoarele de sudură(8), Directiva Consiliului 84/536/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru generatoarele de curent electric(9), Directiva Consiliului 84/537/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru ciocanele de spart beton și picamerele de mână electrice(10), Directiva Consiliului 84/538/CEE din 17 septembrie 1984 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la nivelul de putere acustică admis pentru mașinile de tuns gazon(11) și Directiva Consiliului 86/662/CEE din 22 decembrie 1986 privind limitarea zgomotului emis de excavatoarele cu comandă hidraulică, excavatoarele cu transmisie prin cablu, încărcătoarele cu cupă, încărcătoarele și excavatoarele-încărcătoare(12), numite în continuare "directivele existente"; acestea stabilesc cerințele pentru nivelurile de zgomot admise, codurile de testare la zgomot, etichetare și procedurile de verificare a conformității fiecărui tip de echipament în parte cu legislația în vigoare. Se impune simplificarea legislației respective, precum și crearea unui cadru pentru reducerea emisiilor de zgomot pentru echipamentul folosit în exterior.

3. prezenta directivă se bazează pe principiile și conceptele stabilite de Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor(13). Principiile respective au fost dezvoltate prin Decizia Consiliului 93/465/CEE din 22 iulie 1993 privind modulele pentru diferitele faze ale procedurii de verificare a conformității, precum și regulile pentru aplicarea și folosirea marcajului de conformitate CE, care vor fi folosite în directivele de armonizare tehnică(14).

4. al cincilea Program de acțiune ecologică atașat Rezoluției din 1 februarie 1993(15) identifică poluarea sonoră ca una dintre cele mai presante probleme legate de mediu în zonele urbane, precum și nevoia de a interveni asupra diferitelor surse de zgomot.

5. în cartea verde "Politica viitoare cu privire la emisiile de zgomot", Comisia face referire la zgomotul din mediu ca la una dintre problemele ecologice reale în Europa și și-a anunțat intenția de a propune o directivă-cadru privind controlarea emisiei de zgomot de către echipamentele folosite în exterior.

6. statele membre ar trebui să se asigure că echipamentele prevăzute în prezenta directivă corespund cerințelor în momentul vânzării sau al punerii în funcțiune într-un stat membru. Prezenta directivă nu aduce atingere normelor de protecție a muncii ce reglementează utilizarea echipamentelor în exterior.

7. statele membre nu ar trebui să interzică, să limiteze sau să împiedice vânzarea sau punerea în funcțiune a vreunui echipament care respectă cerințele prezentei directive, care poartă marcajul CE, pe care se precizează nivelul de putere acustică garantat și care este însoțit de o declarație de conformitate CE.

8. constructorul sau reprezentantul său autorizat cu domiciliul stabil în Comunitate ar trebui să garanteze că echipamentele sunt conforme cu prevederile prezentei directive, precum și cu oricare alte directive aplicabile. Constructorul sau reprezentantul său autorizat cu domiciliul stabil în Comunitate ar trebui să aplice pe echipament marcajul CE, precum și indicația nivelului de putere acustică garantat și să verifice dacă echipamentul este însoțit de o declarație de conformitate CE care să certifice că echipamentul este conform cu prevederile prezentei directive, precum și cu oricare alte directive aplicabile.

9. statele membre, dacă este nevoie în cooperare cu alte state membre, ar trebui să ia toate măsurile care se impun pentru ca echipamentul neconform să respecte normele în viitor sau să fie retrase de pe piață. Punerea în practică și aplicarea cu strictețe a prezentei directive sunt indispensabile pentru atingerea obiectivelor prezentei directive. Se impune o cooperare mai strânsă în domeniul supravegherii pieței printr-un schimb continuu de informații. Se impune în acest scop crearea unui comitet.

10. marcarea pe echipamentul folosit în exterior a nivelului de putere acustică garantat este esențială în vederea luării de către consumatori și utilizatori a unei decizii avizate și ca bază pentru crearea unui regulament de utilizare sau a unor instrumente economice la nivel local sau național. Marcajul trebuie să fie clar și lipsit de ambiguitate. Valorile indicate trebuie să fie garantate de către fabricant. Este recomandabil ca indicarea emisiei de zgomot, sub forma nivelului de putere acustică garantat, să însoțească marcajul CE. O procedură fixă unificată pentru evaluarea valorilor de emisii de zgomot este o condiție indispensabilă pentru o marcare relevantă.

11. conform cerințelor din directivele existente privind compresoarele, macaralele turn, generatoarele de curent electric și de sudură, precum și ciocanele de spart beton și picamerele, Comisia trebuie să propună legi pentru reducerea nivelurilor acustice admise. În cazul unor alte tipuri de echipamente folosite în aer liber (de exemplu pentru gredere, compactoare cu cupă, autobasculante, camioane elevatoare cu contragreutate acționate prin motor cu combustie internă, macarale mobile, troliile de construcții, cricuri, mașini de compactare, finisoare rutiere și blocuri cu acționare hidraulică), există tehnologii pentru reducerea emisiilor sonore, dar care nu sunt în general folosite. Evaluările arată că valorile pentru emisiile sonore ale echipamentelor folosite în aer liber de puteri comparabile aflate pe piață în acest moment pot diferi cu mai mult de 10 dB. Se impune reducerea în două etape a emisiilor sonore ale echipamentelor supuse unor restricții de acest tip până la nivelul celor mai bune produse de pe piață, pentru ca fabricanții care nu respectă cerințele să aibă destul timp pentru a-și adapta echipamentele la niște valori-limită mai reduse.

12. procedurile de verificare a conformității pot diferi de la o categorie de echipament la alta. Decizia 93/465/CEE oferă spre folosire diverse module pentru procedurile de verificare a conformității. În cazul echipamentelor pentru care sunt aplicabile limitările nivelului de zgomot, se consideră necesară o procedură care constă din implicarea unui organism abilitat pentru verificarea conformității cu prevederile prezentei directive în fazele de proiectare și de producție. Autocertificarea este considerată acceptabilă în cazul echipamentelor pe care se marchează numai nivelul acustic. Controlul este indispensabil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...