Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2850/2000 de stabilire a unui cadru comunitar de cooperare în domeniul poluării accidentale sau deliberate a mediului marin
Număr celex: 32000D2850

Modificări (...)

În vigoare de la 28 decembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA Nr. 2850/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 20 decembrie 2000
de stabilire a unui cadru comunitar de cooperare în domeniul
poluării accidentale sau deliberate a mediului marin

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 11 octombrie 2000,

întrucât:

(1) Acțiunea comunitară inițiată din 1978 în domeniul poluării marine accidentale a permis instituirea progresivă a unei cooperări între statele membre în cadrul unui program de acțiune comunitar; rezoluția și deciziile adoptate din 19784 constituie baza acestei cooperări.

(2) Mai multe acorduri regionale referitoare la poluarea marină accidentală, astfel cum este Acordul de cooperare de la Bonn, facilitează deja asistența reciprocă și cooperarea între statele membre în acest domeniu.

(3) Convențiile și acordurile internaționale aplicabile mărilor și zonelor maritime europene, cum ar fi Convenția OSPAR, Convenția de la Barcelona sau Convenția de la Helsinki, trebuie luate în considerare.

(4) Sistemul comunitar de informare a permis punerea la dispoziția statelor membre a datelor necesare pentru controlul și reducerea poluării cauzate de deversarea în mare a unor cantități mari de hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare; sistemul de informare va fi simplificat prin utilizarea unui sistem modern de prelucrare automată a datelor.

(5) Este necesar să se instituie un regim de schimb rapid și eficient de informații.

(6) Grupul comunitar task force și celelalte acțiuni desfășurate în cadrul programului de acțiune comunitar au furnizat asistență tehnică autorităților operaționale în timpul unor accidente de poluare marină și au favorizat cooperarea și pregătirea în vederea unor intervenții eficiente în caz de accident.

(7) Programul comunitar de politică și acțiune pentru mediu și dezvoltare durabilă și care respectă mediul5, prezentat de Comisie, prevede că situațiile de urgență ecologică, care includ poluarea marină accidentală sau deliberată, vor fi un domeniu căruia Comunitatea îi va acorda o importanță mai mare.

(8) Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură6 dobândește o importanță fundamentală în contextul prezentei decizii.

(9) Substanțe dăunătoare reprezintă orice substanță periculoasă sau nocivă care poate fi supusă unor măsuri de precauție în caz de deversare în mediul marin.

(10) Cooperarea comunitară în domeniul poluării marine accidentale, prin măsuri de prevenire a riscurilor, contribuie la realizarea obiectivelor Tratatului, promovând solidaritatea între statele membre și contribuind, în conformitate cu articolul 174 din Tratat, la conservarea și protejarea mediului și la protecția sănătății persoanelor.

(11) Stabilirea unui cadru comunitar de cooperare care să prevadă măsuri de susținere va contribui la dezvoltarea și mai eficientă a cooperării în domeniul poluării marine accidentale; este necesar ca un cadru de cooperare de acest tip să se sprijine într-o mare măsură pe experiența care a fost dobândită în acest domeniu din 1978.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...