Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1753/2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi
Număr celex: 32000D1753

Modificări (...)

În vigoare de la 10 august 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 1753/2000/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 22 iunie 2000
de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor
specifice de CO2 produse de autoturismele noi

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 9 martie 2000,

întrucât:

(1) Obiectivul esențial al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice este de a se ajunge la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să îndepărteze riscul de interferență antropică periculoasă cu sistemul climatic. Protocolul de la Kyoto la această convenție, încheiat la conferința de la Kyoto din decembrie 1997 prevede reducerea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră.

(2) Comunitatea a acceptat, în baza Protocolului de la Kyoto, să reducă în perioada 2008-2012 emisiile de anumite gaze cu efect de seră cu 8% în raport cu nivelele din 1990.

(3) Protocolul de la Kyoto prevede că părțile menționate la anexa 1 vor fi realizat până în 2005, în îndeplinirea angajamentelor lor, progrese pe care să le poată dovedi.

(4) Decizia 93/389/CEE4 a creat un mecanism de supraveghere a emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunității.

(5) Comisia, recunoscând că emisiile de CO2 se datorează în mare parte autoturismelor, a propus o strategie comunitară pentru reducerea emisiilor de CO2 provenind de la autoturisme și pentru îmbunătățirea economiei de carburant. Soluția preconizată de Comisie a fost primită favorabil de Consiliu în concluziile sale din 25 iunie 1996.

(6) Parlamentul European și Consiliul propuseseră stabilirea unui obiectiv de 120 grame pe kilometru (5 litri la 100 kilometri pentru motoarele cu benzină și 4,5 litri la 100 kilometri pentru motoarele Diesel) ca valoare medie a emisiilor de CO2, în 2005 (cel târziu 2010).

(7) Comisia realizează acum studii pentru elaborarea, în cel mai scurt timp, a unor propuneri adecvate privind o serie de proceduri armonizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 specifice datorate vehiculelor de categoria N, în conformitate cu anexa II la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora5.

(8) Directiva 80/1268/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1980 privind emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant al autovehiculelor6 prevede o metodă armonizată de măsurare a emisiilor specifice de CO2 provenind de la autoturismele noi pe teritoriul Comunității.

(9) Este necesar să se stabilească proceduri obiective de supraveghere a emisiilor specifice de CO2 produse de mașinile particulare noi vândute pe teritoriul Comunității, pentru a verifica eficacitatea strategiei comunitare prezentate în comunicarea Comisiei din 20 decembrie 1995, precum și îndeplinirea angajamentelor oficiale luate de organizațiile producătorilor de autoturisme. Prezenta decizie va introduce un astfel de program. Comisia a anunțat că va examina de îndată ce va fi posibil necesitatea unui cadru juridic pentru viitoarele acorduri încheiate cu organizațiile producătorilor de autoturisme, care să cuprindă măsurile ce trebuie adoptate în cazul nefuncționării acestor acorduri.

(10) În sensul acestei decizii, doar datele oficiale conforme cu Directiva 70/156/CEE vor trebui culese de către țările membre.

(11) Directiva 70/156/CEE prevede că producătorii trebuie să elibereze un certificat de conformitate, care să însoțească fiecare autoturism nou și că statele membre nu vor permite înmatricularea și utilizarea unor autoturisme noi decât cu condiția expresă ca ele să fie însoțite de un certificat de conformitate valabil.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...