Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 730/2000 de instituire a Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică și de stabilire a regulamentului său interior (notificată sub numărul C(2000) 3280) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32000D0730

Modificări (...)

În vigoare de la 22 noiembrie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 10 noiembrie 2000
de instituire a Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea
ecologică și de stabilire a regulamentului său interior (notificată
sub numărul C(2000) 3280) (Text cu relevanță pentru SEE) (2000/730/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (CE) din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special articolul 13,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea de către Comisie a unui Comitet al Uniunii Europene pentru etichetarea economică, denumit în continuare "CUEEE", format din organismele competente menționate la articolul 14 și din forumul consultativ menționat la articolul 15.

(2) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că regulamentul de ordine interioară al CUEEE este stabilit de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 și ținând seama de principiile de procedură definite în anexa IV.

(3) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că CUEEE contribuie în special la stabilirea și la revizuirea criteriilor etichetării ecologice ca și a cerințelor în materie de evaluare și de verificare.

(4) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede ca, în cursul lucrărilor sale, Comisia să facă astfel încât, CUEEE să garanteze, pentru fiecare categorie de produse, o participare echilibrată a tuturor părților interesate, precum industria și prestatorii de servicii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, artizanii și organizațiile lor profesionale, sindicatele, comercianții, detailiștii, importatorii, grupurile de protecția mediului și organizațiile de consumatori.

(5) Al cincilea motiv al Regulamentului (CE) nr. 1980/2000 prevede că, pentru ca sistemul comunitar de acordare a etichetei ecologice să fie acceptat de către publicul larg, este esențial ca organizațiile nonguvernamentale cu specific de mediu și organizațiile de consumatori să joace un rol important în elaborarea și definirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare.

(6) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că CUEEE poate cere Comisiei să declanșeze procedura prevăzută pentru stabilirea criteriilor ecologice.

(7) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede acordarea de către Comisie pentru CUEEE a unui mandat pentru a elabora și revizui periodic criteriile de acordare a etichetei ecologice, precum și cerințele în materie de evaluare și de verificare legate de criteriile în cauză, care se aplică categoriilor de produse din domeniul de aplicare al regulamentului menționat.

(8) Articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că, pe baza acestui mandat, CUEEE elaborează criteriile de acordare a etichetei ecologice care se aplică categoriei de produse și cerințelor în materie de evaluare și de verificare legate de aceste criterii, în conformitate cu articolul 4 și anexa IV a regulamentului menționat, ținând seama de rezultatele studiilor de fezabilitate și de piață, de considerațiile privind ciclul de viață și de analiză a îmbunătățirii menționate în anexa II a aceluiași regulament.

(9) Punctul 1 din anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 1980/2000 prevede instituirea în cadrul CUEEE a unui grup de lucru ad hoc specific la care vor participa părțile interesate menționate la articolul 15 și organismele competente menționate la articolul 14 în vederea elaborării criteriilor de acordare a etichetei ecologice care se aplică fiecărei categorii de produse.

(10) Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea consultării CUEEE de către Comisie pentru stabilirea planului de lucru privind acordarea de etichete ecologice comunitare.

(11) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că membrii CUEEE cooperează cu statele membre și cu Comisia pentru promovarea utilizării etichetei ecologice.

(12) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...