Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Recomandarea nr. 166/2001 privind cooperarea europeană în evaluarea calității în educația școlară
Număr celex: 32001H0166

Modificări (...)

În vigoare de la 01 martie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL
RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 12 februarie 2001
privind cooperarea europeană în evaluarea calității
în educația școlară (2001/166/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 149 alineatul (4) și articolul 150 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Este nevoie să se promoveze o dimensiune europeană în educație, întrucât este un obiectiv esențial pentru construirea unei Europe a popoarelor.

(2) O educație de calitate este unul dintre obiectivele principale ale educației primare și secundare, inclusiv învățământul profesional, pentru toate statele membre în contextul societății educaționale.

(3) Calitatea educației școlare trebuie asigurată la toate nivelurile și în toate domeniile de educație, indiferent de diferențele dintre obiectivele, metodele și nevoile educaționale și indiferent de ierarhizările de excelență școlară, în cazul în care acestea există.

(4) Resursele destinate educației au crescut în toate țările industrializate în cursul ultimelor decenii. Educația este considerată nu numai ca o îmbogățire personală, ci și ca o contribuție la coeziunea socială, includerea socială și soluționarea problemelor de angajare a forței de muncă. Educația continuă este un mijloc important de control al viitorului la nivel profesional și personal. Educația de calitate este esențială în lumina politicilor în materie de piață a muncii, de liberă circulație a lucrătorilor în interiorul Comunității și de recunoaștere a diplomelor și a calificărilor pedagogice.

(5) Statelor membre le revine răspunderea de a se asigura, când au posibilitatea, că programele școlare țin seama de evoluțiile din societate.

(6) Statele membre trebuie să ajute unitățile de învățământ să corespundă cerințelor educative și sociale în noul mileniu și să țină pasul cu evoluțiile ce derivă din ele. Prin urmare, statele membre trebuie să sprijine unitățile de învățământ în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care acestea le furnizează, sprijinindu-le să elaboreze noi inițiative menite să asigure calitatea predării și ajutându-le să încurajeze atât circulația persoanelor între țări, cât și transferul de cunoștințe.

(7) În domeniul politicilor în materie de piață a forței de muncă, Consiliul adoptă în fiecare an un set de linii directoare pentru ocuparea forței de muncă pornind de la ținte cantitative și indicatori. Linia directoare 7 din liniile directoare pentru ocuparea forței de muncă pentru 2000, stabilite în anexa la Decizia 228/2000/CE4, afirmă că statele membre "vor îmbunătăți calitatea sistemelor școlare în scopul reducerii substanțiale a numărului de tineri care abandonează de timpuriu sistemul școlar. O atenție deosebită trebuie să se acorde tinerilor cu dificultăți de învățare."

(8) În linia directoare 8 a liniilor directoare menționate anterior, se face o referire specială la dezvoltarea cunoștințelor de operare a computerului, la dotarea școlilor cu echipamente informatice și la facilitarea accesului studenților la Internet până la sfârșitul anului 2002, ceea ce trebuie să aibă un impact pozitiv asupra calității educației și să pregătească tinerii pentru era digitală.

(9) Promovarea mobilității consacrată ca obiectiv al Comunității la articolele 149 și 150 din tratat trebuie încurajată prin educație de calitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...