Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 413/2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul
Număr celex: 32001F0413

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 02 iunie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 28 mai 2001
de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată,
altele decât numerarul (2001/413/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, operează adesea la scară internațională.

(2) Activitatea desfășurată de diverse organizații internaționale (Consiliul Europei, Grupul celor Opt, OECD, Interpol și ONU) este importantă, dar trebuie să fie completată de acțiunile Uniunii Europene.

(3) Consiliul consideră că gravitatea și extinderea anumitor forme de fraudă cu privire la mijloacele de plată, altele decât numerarul, impun soluții cuprinzătoare. Recomandarea nr. 18 din Planul de acțiune de combatere a crimei organizate3, aprobată de Consiliul European de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 1997, precum și punctul 46 din Planul de acțiune al Consiliului și Comisiei privind modalitatea de punere în aplicare a prevederilor Tratatului de la Amsterdam într-un spațiu al libertății, securității și justiției4, aprobat de Consiliul European de la Viena din 11 și 12 decembrie 1998, necesită măsuri în această privință.

(4) Deoarece obiectivele prezentei decizii-cadru, și anume de a se asigura că frauda și falsificarea care implică toate formele de mijloace de plată altele decât numerarul, să fie recunoscute ca infracțiuni și să facă obiectul unor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în toate statele membre, nu pot fi îndeplinite în măsură suficientă de către statele membre datorită dimensiunii internaționale a infracțiunilor respective, și de aceea pot fi mai bine îndeplinite la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, consacrat la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat de articolul în cauză, prezenta decizie-cadru nu trece dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.

(5) Prezenta decizie-cadru ar trebui să contribuie la combaterea fraudei și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, împreună cu alte instrumente deja aprobate de Consiliu, precum Acțiunea comună 98/428/JHA privind crearea unei rețele judiciare europene5, Acțiunea Comună 98/733/JHA privind incriminarea ca infracțiune a participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene6, Acțiunea comună 98/699/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, urmărirea și confiscarea instrumentelor și produselor provenite din activități infracționale7, precum și Decizia din 29 aprilie 1999 de extindere a mandatului Europol de combatere a falsificării banilor și a mijloacelor de plată8.

(6) Comisia a înaintat Consiliului, la 1 iulie 1998, comunicarea intitulată "Un cadru pentru acțiunile de combatere a fraudei și falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul", care susține o politică comunitară care să acopere atât aspectele preventive, cât și pe cele represive ale problemei.

(7) Comunicarea conține un Proiect de acțiune comună, care constituie unul dintre elementele acestei abordări cuprinzătoare și constituie punctul de plecare al prezentei decizii-cadru.

(8) Este necesar ca o descriere a diferitelor forme de comportament care trebuie să fie incriminate de dreptul penal în legătură cu frauda și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, să acopere întreaga gamă de activități care împreună sunt amenințate de crima organizată în acest domeniu.

(9) Este necesar ca aceste forme de comportament să fie clasificate ca infracțiuni în toate statele membre și ca astfel de fapte să facă obiectul unor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive care să fie aplicate persoanelor fizice și juridice care au comis sau care răspund pentru comiterea unor asemenea infracțiuni.

(10) Prin acordarea protecției de către legea penală, în primul rând instrumentelor de plată care sunt prevăzute cu o formă specială de protecție împotriva imitației sau abuzului, intenția este de a încuraja comercianții să furnizeze acea protecție instrumentelor de plată pe care le emit și, prin aceasta, să adauge un element preventiv instrumentului respectiv.

(11) Este necesar ca statele membre să își acorde asistență reciprocă pe scara cea mai largă și să se consulte atunci când două sau mai multe state membre au jurisdicție asupra aceleiași infracțiuni.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...