Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 812/2001 de stabilire a cerințelor pentru aprobarea punctelor de control la frontieră responsabile cu controlul veterinar al produselor introduse în Comunitate din țări terțe [notificată cu nr. C(2001) 3687] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32001D0812

Modificări (...)

În vigoare de la 23 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 noiembrie 2001
de stabilire a cerințelor pentru aprobarea punctelor de control
la frontieră responsabile cu controlul veterinar al produselor
introduse în Comunitate din țări terțe [notificată cu nr. C(2001)
3687] (Text cu relevanță pentru SEE) (2001/812/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele din țări terțe și introduse în Comunitate1, în special articolul 6 alineatul (2) și articolul 33,

întrucât:

(1) Pentru a fi aprobate și publicate în Jurnalul Oficial, punctele de control la frontieră care manipulează produse trebuie să se conformeze condițiilor generale stabilite de anexa II la Directiva 97/78/CE.

(2) Ținând seama de experiența dobândită în cursul inspecțiilor efectuate de Oficiul Alimentar și Veterinar, este în prezent justificată modificarea și actualizarea cerințelor detaliate pentru punctele de control la frontieră și pentru centrele de inspecție din cadrul acestor puncte. Prezenta decizie stabilește clădirile, echipamentele și procedurile necesare și abrogă Decizia 92/525/CEE a Comisiei2.

(3) Toate clădirile care urmează a fi utilizate ca puncte de control la frontieră, inclusiv spațiile din aceste clădiri care sunt utilizate ca întreprinderi comerciale, ar trebui să se afle sub controlul medicului veterinar oficial și să-i fie accesibile ori de câte ori este necesar accesul acestuia.

(4) Pentru a promova eficiența în locurile în care sunt manipulate doar categorii limitate de produse, punctele de control la frontieră ar trebui să figureze pe o listă numai pentru categoriile respective, spațiile puse la dispoziție putând fi astfel limitate și adaptate numai la aceste categorii de produse.

(5) Este indicat să se permită un anumit grad de flexibilitate astfel încât punctele de control la frontieră să fie împărțite în mai multe centre de inspecție unde produsele pot fi examinate efectiv, fără a necesita paralelismul tuturor clădirilor de birouri și al unor documente sau echipamente necesare, care sunt însă păstrate în alte părți ale incintei punctului.

(6) Este totuși necesar să se prevadă unele limitări ale flexibilității mai sus menționate, pentru a asigura faptul că centrele de inspecție respective își desfășoară activitatea sub controlul medicului veterinar oficial și că nu se află la distanțe excesiv de mari față de biroul central desemnat, caz în care centrele ar trebui aprobate ca puncte de control la frontieră independente.

(7) Punctul de control la frontieră și centrele de inspecție din cadrul său ar trebui să îndeplinească cerințele minime pentru clădiri, echipamente și condiții de desfășurare a activității stabilite de prezenta decizie.

(8) Toate punctele de control la frontieră trebuie să fie aprobate de Comisie și înregistrate pe o listă în Jurnalul Oficial.

(9) În scopul asigurării transparenței, toate centrele de inspecție utilizate ca parte a oricărui punct de control la frontieră ar trebui să figureze împreună cu numele punctului în cauză în decizia corespunzătoare a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

2 JO L 331, 17. 11.1992, p. 16.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...