Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate
Număr celex: 32004R0805

Modificări (...), Reviste (6), Jurisprudență

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (5) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei1,

1 JO C 203 E, 27.8.2002, p. 86.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

2 JO C 85, 8.4.2003, p. 1.

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat3,

3 Avizul Parlamentului European din 8 aprilie 2003 (JO C 64 E, 12.3.2004, p. 79), Poziția comună a Consiliului din 6 februarie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Comunitatea și-a stabilit ca obiectiv menținerea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia se asigură libera circulație a persoanelor. În acest scop, Comunitatea adoptă, în special, în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, dispozițiile care sunt necesare bunei funcționări a pieței interne.

(2) La 3 decembrie 1998, Consiliul a adoptat un plan de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind normele optime de punere în practică a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind instituirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție4 (plan de acțiune de la Viena).

4 JO C 19, 23.1.1999, p. 1.

(3) În cursul întrunirii de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, Consiliul European a aprobat principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești ca piatră de temelie pentru crearea unui adevărat spațiu judiciar.

(4) La 30 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program privind măsurile de punere în practică a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie civilă și comercială5. Acest program prevede într-o primă fază eliminarea procedurii de exequatur, anume crearea unui titlu executoriu european, pentru creanțele necontestate.

5 JO C 12, 15.1.2001, p. 1.

(5) Noțiunea de "creanțe necontestate" ar trebui să cuprindă toate situațiile în care un creditor, în lipsa stabilită a oricărei contestații din partea debitorului cu privire la natura și valoarea unei creanțe pecuniare, a obținut fie o hotărâre judecătorească împotriva acestui debitor, fie un act executoriu care necesită o acceptare expresă a debitorului, indiferent că este vorba despre o tranzacție judiciară sau de un act autentic.

(6) Lipsa de obiecții din partea debitorului, astfel cum se prevede la articolului 3 alineatul (1) litera (b), poate lua forma unei neprezentări la o ședință sau a faptului de a nu da curs unei invitații făcute de instanță de a notifica în scris intenția de a se apăra în cauza respectivă.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice hotărârilor, tranzacțiilor judiciare și actelor autentice privind creanțele necontestate, precum și hotărârilor pronunțate ca urmare a acțiunilor introduse împotriva hotărârilor, tranzacțiilor judiciare și actelor autentice certificate ca fiind titluri executorii europene.

(8) În concluziile întrunirii sale de la Tampere, Consiliul European a considerat că este necesară accelerarea și simplificarea executării în alt stat membru altul decât cel în care s-a pronunțat hotărârea prin eliminarea tuturor măsurilor intermediare care se iau înaintea executării în statul membru în care se solicită aceasta. O hotărâre care a fost certificată ca titlu executoriu european de către instanța de origine ar trebui tratată, în scopul executării, ca și cum aceasta ar fi fost pronunțată în statul membru în care s-a solicitat executarea. De exemplu, în Regatul Unit, înregistrarea unei hotărâri străine certificate se va face conform acelorași norme precum cele care reglementează înregistrarea unei hotărâri pronunțate într-o altă parte a Regatului Unit și nu va trebui să implice o revizuire pe fond a hotărârii străine. Procedura de executare a acestor hotărâri ar trebui să rămână reglementată de legislația națională.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...