Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 491/2004 de instituire a unui program de asistență tehnică și financiară în favoarea țărilor terțe în domeniul migrației și al azilului (AENEAS)
Număr celex: 32004R0491

Modificări (...)

În vigoare de la 18 martie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 491/2004
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 10 martie 2004
de instituire a unui program de asistență tehnică și financiară în
favoarea țărilor terțe în domeniul migrației și al azilului (AENEAS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 179 alineatul (1) și 181 A,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În cursul reuniunii speciale de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, Consiliul European a subliniat necesitatea de a adopta o abordare globală în materie de migrație care să cuprindă aspectele politice, drepturile omului și problemele de dezvoltare în țările și în regiunile terțe și a făcut apel la o mai mare coerență a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene. Consiliul a subliniat că este necesar să se asigure, în toate etapele, o gestionare mai eficientă a fluxurilor migratoare și că parteneriatul cu țările terțe în cauză va constitui un element esențial al succesului acestei politici în vederea promovării codezvoltării.

(2) Consiliul European de la Sevilla din 21 și 22 iunie 2002 a pus accentul pe necesitatea integrării politicii de imigrare în relațiile Uniunii cu țările terțe și pe importanța intensificării cooperării cu țările terțe în ceea ce privește gestionarea migrațiilor, inclusiv măsurile care se aplică pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și a traficului de persoane.

(3) În concluziile sale din 18 noiembrie 2002, Consiliul a solicitat să se prevadă de către Comunitate punerea la dispoziția țărilor terțe a unei asistențe corespunzătoare pentru punerea în aplicare a clauzei privind gestionarea comună a fluxurilor migratoare și privind readmisia obligatorie în caz de imigrare ilegală, clauză care va trebui introdusă în orice acord viitor de cooperare, de asociere sau echivalent.

(4) Îmbunătățirea gestionării fluxurilor migratoare, în special unele aspecte ale migrației precum emigrarea resortisanților cu înaltă calificare sau mișcările de refugiați între țări vecine, constituie de asemenea o preocupare importantă pentru dezvoltarea anumitor țări.

(5) Programele și politicile de cooperare externă și de dezvoltare a Comunității contribuie indirect la tratarea principalilor factori de presiune migratoare. Mai exact, de la Consiliul European de la Tampere, Comisia se străduiește să integreze preocupările legate de migrație în programarea ajutorului extern al Comunității, pentru a susține direct țările terțe în eforturile lor pentru tratarea problemelor privind migrația legală, ilegală sau forțată.

(6) În completarea acestui efort de programare, autoritatea bugetară a introdus din 2001 și până în 2003 în bugetul general al Uniunii Europene credite destinate în mod specific finanțării de acțiuni pregătitoare în cadrul unui parteneriat cu țările și regiunile terțe în ceea ce privește problemele de migrație și de azil.

(7) Luând în considerare aceste acțiuni pregătitoare și făcând trimitere la Comunicarea Comisiei privind integrarea politicii migrațiilor în relațiile Uniunii Europene cu țările terțe, se consideră necesar de a dota Comunitatea, începând cu 2004, cu un program multianual destinat să corespundă, în mod specific și complementar, nevoilor țărilor terțe în eforturile lor de a asigura o mai bună gestionare a tuturor aspectelor fluxurilor migratoare și, în special, în stimularea pregătirii statelor terțe de a încheia acorduri de readmisie și să le asiste pentru a face față consecințelor unor asemenea acorduri.

(8) Pentru a garanta coerența acțiunii externe a Comunității, este necesar ca operațiunile finanțate pe baza acestui nou instrument să fie specifice și complementare în raport cu operațiunile finanțate prin intermediul altor instrumente de cooperare și dezvoltare comunitare.

(9) În concluziile sale privind migrația și dezvoltarea din 19 mai 2003, Consiliul afirmă necesitatea unei coordonări mai mari între aceste două domenii politice distincte, dar corelate. Aceste concluzii pun în evidență un număr de sectoare de potențială sinergie în care Uniunea Europeană și-ar putea concentra acțiunea sa de susținere pentru aceste două domenii.

(10) Problemele legate de fenomenul migrației necesită proceduri de luare a deciziilor eficace, flexibile și, uneori, rapide în vederea finanțării acțiunilor Comunității.

(11) Punerea în aplicare a programului multianual va beneficia de evaluarea acțiunilor pregătitoare.

(12) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei3.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...