Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 42/2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE
Număr celex: 32004L0042

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 30 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2004/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2004
privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de
utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în
produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a
Directivei 1999/13/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici3 stabilește plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți, inclusiv compușii organici volatili (denumiți în continuare "COV"), care trebuie atinse până în 2010 în cadrul strategiei comunitare integrate de combatere a acidifierii și a formării ozonului de la nivelul solului, dar nu include valorile limită pentru emisiile acestor poluanți din surse specifice.

(2) Pentru a respecta plafoanele naționale pentru emisiile de COV, statele membre trebuie să aibă în vedere un număr de categorii diferite de surse pentru aceste emisii.

(3) Prezenta directivă completează măsurile luate la nivel național pentru a se asigura respectarea plafonului de emisii pentru COV.

(4) În absența unor dispoziții comunitare, pot exista diferențe între legislațiile statelor membre care impun valori limită pentru COV din anumite categorii de produse. Astfel de diferențe, împreună cu absența unei astfel de legislații în anumite state membre, pot crea obstacole inutile în calea schimburilor comerciale și pot denatura concurența în cadrul pieței interne.

(5) Este necesar să se armonizeze legislațiile și dispozițiile naționale care, în scopul de a combate formarea ozonului de la nivelul solului, stabilesc valori limită pentru conținutul de COV din produsele reglementate de prezenta directivă, pentru a se garanta că acestea nu limitează libera circulație a produselor în cauză.

(6) Întrucât obiectivul acțiunii propuse, anume reducerea emisiilor de COV, nu poate fi realizat într-o măsură suficientă de statele membre, deoarece emisiile de COV dintr-un stat membru afectează calitatea aerului din alte state membre și, prin urmare, reducerile de emisii de COV, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(7) Conținutul de COV din vopsele, lacuri și produsele de refinisare a vehiculelor conduce la emisii semnificative de COV în aer, care contribuie la formarea locală și transfrontalieră de oxidanți fotochimici în stratul limită al troposferei.

(8) Prin urmare, conținutul de COV al anumitor vopsele, lacuri și produse de refinisare a vehiculelor trebuie redus cât mai mult posibil din punct de vedere tehnic și economic, ținând seama de condițiile climatice.

(9) Un nivel ridicat de protecție a mediului necesită stabilirea și respectarea valorilor limită pentru conținutul de COV utilizați în produsele din domeniul de aplicare al prezentei directive.

(10) Este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii pentru produsele fabricate înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentei directive.

(11) Statele membre trebuie să fie în măsură să acorde licențe individuale de vânzare și achiziționare, în scopuri precise și în cantități strict limitate, pentru anumite produse care nu respectă valorile limită pentru solvenți stabilite prin prezenta directivă.

(12) Prezenta directivă completează dispozițiile comunitare referitoare la etichetarea substanțelor și a preparatelor chimice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...