Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 68/2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile
Număr celex: 32004F0068

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 ianuarie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU 2004/68/JAI A CONSILIULUI
din 22 decembrie 2003
privind combaterea exploatării sexuale a copiilor
și a pornografiei infantile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31, alineatul (1) litera (e), și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Planul de Acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție3, Concluziile Consiliului European de la Tampere și Rezoluția Parlamentului European din 11 aprilie 2000 cuprind sau solicită acțiuni legislative împotriva exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, în special definiții, incriminări și sancțiuni comune.

(2) Acțiunea Comună 97/154/JAI a Consiliului din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor4 și Decizia 2000/375/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind combaterea pornografiei infantile pe Internet5 trebuie să fie urmate de măsuri legislative suplimentare pentru a reduce diferențele dintre abordările juridice ale statelor membre și pentru a contribui la dezvoltarea unei cooperări judiciare și polițienești eficiente împotriva exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.

(3) În Rezoluția sa din 30 martie 2000 privind Comunicarea Comisiei referitoare la punerea în aplicare a măsurilor de combatere a turismului sexual cu copii, Parlamentul European reafirmă că această formă de turism sexual reprezintă o activitate infracțională strâns legată de cele privind exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, și solicită Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de decizie-cadru care să instituie reguli minime referitoare la elementele constitutive ale acestor activități infracționale.

(4) Exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă reprezintă încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului fundamental al copilului la o educație și la o dezvoltare armonioasă.

(5) Pornografia infantilă, o formă extrem de gravă a exploatării sexuale a copiilor, ia amploare și se răspândește prin intermediul utilizării noilor tehnologii și a Internetului.

(6) Uniunea Europeană trebuie să completeze activitatea importantă realizată de organizațiile internaționale.

(7) Este necesar să se combată infracțiuni grave, precum exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, printr-o abordare globală care să cuprindă elementele esențiale ale dreptului penal comune tuturor statelor membre, în special în materie de sancțiuni efective, proporționale și disuasive și care să fie însoțită de o cooperare judiciară cât mai extinsă.

(8) În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, prezenta decizie-cadru se limitează la minimul cerut pentru a realiza aceste obiective la nivel european și nu depășește ceea ce este necesar în acest scop.

(9) Trebuie să se prevadă, împotriva autorilor acestor infracțiuni, sancțiuni suficient de severe pentru a include exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă în domeniul de aplicare al instrumentelor deja adoptate în vederea combaterii criminalității organizate, cum ar fi Acțiunea Comună 98/699/JAI a Consiliului din 3 decembrie 1998 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunii6 și Acțiunea Comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene7.

(10) Caracterul specific al combaterii exploatării sexuale a copiilor trebuie să determine statele membre să stabilească sancțiuni efective, proporționale și disuasive în legislația lor. Aceste sancțiuni ar trebui, de asemenea, să fie adaptate în funcție de activitatea exercitată de persoanele juridice.

(11) Când este vorba despre copii, victimele ar trebui să fie interogate în funcție de vârsta și de maturitatea lor în cadrul anchetei și urmăririi penale a infracțiunilor la care se referă prezenta decizie-cadru.

(12) Prezenta decizie-cadru nu aduce atingere competențelor Comunității.

(13) Prezenta decizie-cadru ar trebui să contribuie la combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile prin completarea instrumentelor deja adoptate de Consiliu, cum ar fi Acțiunea Comună 96/700/JAI din 29 noiembrie 1996 de stabilire a unui program de încurajare și de schimburi destinat persoanelor responsabile de acțiunea împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor8, Acțiunea Comună 96/748/JAI din 16 decembrie 1996 de extindere a mandatului acordat Unității Droguri Europol9, Acțiunea Comună 98/428/JAI din 29 iunie 1998 de creare a unei Rețele Judiciare Europene10, Acțiunea Comună 96/277/JAI din 22 aprilie 1996 privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene11 și Acțiunea Comună 98/427/JAI din 29 iunie 1998 privind bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală12, precum și actele adoptate de Consiliul European și de Consiliu, cum ar fi Decizia nr. 276/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 ianuarie 1999 de adoptare a unui Plan de Acțiune comunitară multianual privind promovarea unei utilizări mai sigure a Internetului prin combaterea informațiilor cu conținut ilegal și nociv difuzate în rețelele mondiale13 și Decizia 293/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de adoptare a unui Program de Acțiune comunitară (Programul Daphne) (2000-2003) privind măsurile preventive de combatere a violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor14,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...