Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 512/2004 de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV)
Număr celex: 32004D0512

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 15 iunie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 iunie 2004
de instituire a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV)
(2004/512/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Sevilia din 21 și 22 iunie 2002 a considerat că stabilirea unui sistem comun de identificare a datelor privind vizele este o prioritate absolută și a solicitat introducerea fără întârziere a acestuia, în lumina unui studiu de fezabilitate și pe baza orientărilor adoptate de Consiliu la 13 iunie 2002.

(2) La 5 și 6 iunie 2003, Consiliul a salutat studiul de fezabilitate prezentat de Comisie în mai 2003, a confirmat obiectivele Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) enunțate în orientări și a invitat Comisia să continue lucrările pregătitoare pentru dezvoltarea SIV în cooperare cu statele membre, pe baza unei arhitecturi centralizate, ținând cont de opțiunea unei platforme tehnice comune cu a doua generație a Sistemului de informații Schengen (SIS II).

(3) Consiliul European de la Salonic din 19 și 20 iunie 2003 a considerat necesară, în urma studiului de fezabilitate, stabilirea orientărilor de îndată ce este posibil, cu privire la planificarea dezvoltării SIV și a bazei juridice corespunzătoare care să permită crearea acestuia și angajarea resurselor financiare necesare.

(4) Prezenta decizie constituie baza juridică necesară pentru a permite includerea în bugetul general al Uniunii Europene a alocărilor necesare pentru dezvoltarea SIV și execuția respectivei părți a bugetului, incluzând măsurile preparatorii necesare pentru a încorpora caracteristicile biometrice într-un stadiu ulterior, în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 februarie 2004.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei1. Comitetul care asistă Comisia ar trebui să se reunească, după caz, în două formațiuni distincte, în funcție de ordinea de zi.

(6) Dat fiind că obiectivele prezentei decizii, și anume dezvoltarea unui SIV comun, nu pot fi realizate satisfăcător de statele membre și pot, în consecință, având în vedere amploarea și impactul acțiunii, să fie realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(7) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și observă principiile consacrate în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...