Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1028/2006 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor
Număr celex: 32006R1028

În vigoare de la 07 iulie 2006 până la 31 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1028/2006 AL CONSILIULUI
din 19 iunie 2006
privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul ouălor1, în special articolul 2 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Standardele de comercializare pot contribui la îmbunătățirea calității ouălor și, în consecință, pot facilita vânzarea acestora. Prin urmare, este în interesul producătorilor, comercianților și consumatorilor să fie aplicate standarde de comercializare în ceea ce privește ouăle.

(2) Experiența dobândită din aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite standarde de comercializare aplicabile ouălor2 a arătat că este necesar să se aducă acestora noi modificări și simplificări. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(3) Standardele ar trebui să fie aplicabile în principiu tuturor ouălor de găină din specia Gallus gallus comercializate în Comunitate. Cu toate acestea, este de dorit să se dea statelor membre posibilitatea de a excepta de la aceste standarde ouăle care fac obiectul unor forme de vânzare directă de la producător la consumatorul final, în măsura în care este vorba despre cantități mici.

(4) Este necesar să se stabilească o distincție clară, pe de o parte, între ouăle proprii pentru consumul uman în aceeași stare și, pe de altă parte, cele care nu sunt proprii pentru consumul uman și care se folosesc în industria alimentară sau nealimentară. Prin urmare, ar trebui să se distingă două categorii de ouă, categoria A și categoria B.

(5) Consumatorul ar trebui să poată distinge diferitele categorii de calitate și de greutate și să poată cunoaște modul de creștere utilizat în conformitate cu Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 privind înregistrarea unităților de creștere a găinilor ouătoare reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului3. Această cerință poate fi satisfăcută prin aplicarea unor mărci pe ouă și pe ambalaje.

(6) Pentru a garanta trasabilitatea ouălor puse în vânzare pe piață în scopul consumului uman, este necesar să se înscrie pe ouăle de categoria A numărul distinctiv al producătorului, în conformitate cu Directiva 2002/4/CE. Ouăle din categoria B ar trebui să fie, de asemenea, marcate pentru a se evita practicile frauduloase. Ouăle din categoria B ar trebui, cu toate acestea, să poarte o altă indicație decât codul producătorului, atâta timp cât este posibilă distingerea diferitelor categorii de calitate. În conformitate cu principiul proporționalității, statele membre ar trebui autorizate să prevadă derogări atunci când ouăle din categoria B sunt comercializate exclusiv pe teritoriul acestora.

(7) Pentru a se evita practicile frauduloase, ouăle ar trebui să fie marcate cât mai repede după ouat.

(8) Este necesar ca centrele de ambalare desemnate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală4 să clasifice ouăle în funcție de greutatea și calitatea acestora. Centrele de ambalare care lucrează doar pentru industria alimentară și nealimentară nu ar trebui să fie obligate să clasifice ouăle în funcție de greutatea acestora.

(9) Pentru a se garanta că centrele de ambalare dispun de instalațiile necesare în vederea clasificării și ambalării ouălor din categoria A, acestea ar trebui să fie, de asemenea, autorizate de autoritățile competente și să primească un număr de centru de ambalare destinat să faciliteze trasabilitatea ouălor introduse pe piață.

(10) Este esențial, în interesul producătorilor, ca și al consumatorilor, ca ouăle importate din țări terțe să fie conforme cu standardele comunitare. Dispoziții speciale în vigoare în anumite țări terțe pot, cu toate acestea, să justifice acordarea unor derogări de la standardele respective în cazul în care echivalența legislației este garantată.

(11) Este necesar ca statele membre să desemneze serviciile de inspecție responsabile cu monitorizarea prezentului regulament. Modalitățile de efectuare a acestei monitorizări ar trebui să fie uniforme.

(12) Statele membre trebuie să stabilească normele referitoare la sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament.

(13) Ar trebui să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de execuție conferite Comisiei5,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...