Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 533/2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II)
Număr celex: 32007D0533

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 07 august 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Sistemul de informații Schengen ("SIS"), înființat în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune ("Convenția Schengen"), și dezvoltarea acestuia, sistemul SIS 1+, constituie un mijloc esențial de aplicare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum au fost integrate în cadrul Uniunii Europene.

(2) Dezvoltarea SIS de a doua generație ("SIS II") a fost încredințată Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului și al Deciziei 2001/886/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II). Sistemul SIS II va înlocui sistemul SIS în conformitate cu Convenția Schengen.

(3) Prezenta decizie constituie temeiul juridic necesar în vederea reglementării sistemului SIS II în ceea ce privește chestiunile care intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind Uniunea Europeană ("Tratatul UE"). Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) constituie temeiul juridic necesar în vederea reglementării SIS II în ceea ce privește chestiunile care intră în domeniul de aplicare al Tratatului de instituire a Comunității Europene ("Tratatul CE").

(4) Faptul că temeiul juridic necesar pentru reglementarea sistemului SIS II constă în instrumente separate nu afectează principiul potrivit căruia SIS II constituie un sistem de informații unic, care ar trebui să funcționeze ca atare. Prin urmare, anumite dispoziții ale acestor instrumente ar trebui să fie identice.

(5) SIS II ar trebui să constituie o măsură compensatorie care să contribuie la menținerea unui grad sporit de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene, prin sprijinul cooperării operaționale dintre autoritățile polițienești și autoritățile judiciare în materie penală.

(6) Este necesar să se specifice obiectivele SIS II, arhitectura tehnică și finanțarea acestuia, să se stabilească norme privind funcționarea și utilizarea acestuia și să se definească responsabilitățile acestuia, categoriile de date care urmează a fi introduse în sistem, scopurile și criteriile introducerii acestora, autoritățile autorizate să aibă acces la date, interconectarea alertelor și alte norme privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal.

(7) SIS II urmează să cuprindă un sistem central (SIS II central) și aplicații naționale. Cheltuielile cu exploatarea sistemului SIS II central și infrastructura de comunicare aferentă ar trebui să fie suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(8) Este necesar să se impună un manual de stabilire a normelor metodologice privind schimbul anumitor informații suplimentare referitoare la acțiunea care trebuie întreprinsă ca urmare a alertelor. Autoritățile naționale din statele membre ar trebui să asigure schimbul acestor informații.

(9) Pentru o perioadă tranzitorie, Comisia ar trebui să fie responsabilă de gestionarea operațională a sistemului SIS II central și a unor părți ale infrastructurii de comunicare. Cu toate acestea, pentru a asigura o tranziție fără probleme la SIS II, aceasta poate delega parțial sau total responsabilitățile respective către două organisme publice naționale. Pe termen lung și ca urmare a unui studiu de impact, incluzând o analiză substanțială a alternativelor din punct de vedere financiar, operațional și organizațional, precum și a propunerilor legislative ale Comisiei, ar trebui să se instituie o autoritate de gestionare permanentă responsabilă cu aceste sarcini. Perioada tranzitorie nu ar trebui să depășească cinci ani de la data de la care se aplică prezenta decizie.

(10) SIS II urmează să conțină alerte cu privire la persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării și a extrădării. În afară de alerte, este adecvat să se asigure schimbul de informații suplimentare, necesar pentru procedurile de predare și de extrădare. În special, ar trebui să fie prelucrate în cadrul SIS II datele menționate în articolul 8 din Decizia-cadru 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre.

(11) Ar trebui să fie posibilă adăugarea la SIS II a unei traduceri a datelor suplimentare, introduse în scopul predării în temeiul mandatului european de arestare și în scopul extrădării.

(12) SIS II ar trebui să conțină alerte cu privire la persoane dispărute, pentru a asigura protecția acestora sau pentru a preveni amenințările la adresa persoanelor căutate în cadrul procedurilor judiciare sau la adresa persoanelor sau a obiectelor supuse controalelor specifice sau controalelor discrete și la adresa obiectelor căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în acțiuni penale.

(13) Alertele nu ar trebui păstrate în SIS II pe o perioadă mai lungă decât cea necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost furnizate. Ca regulă generală, alertele privind persoanele ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de trei ani. Alertele introduse privind obiectele controalelor discrete sau ale controalelor specifice ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de cinci ani. Alertele introduse privind obiectele căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în acțiuni penale ar trebui eliminate în mod automat din SIS II după o perioadă de zece ani. Deciziile de a păstra în sistem alerte privind persoanele ar trebui să se bazeze pe o evaluare individuală cuprinzătoare. Statele membre ar trebui să revizuiască alertele cu privire la persoane în termenul stabilit și să păstreze statistici cu privire la numărul de alerte privind persoanele pentru care s-a prelungit perioada de menținere în sistem.

(14) SIS II ar trebui să permită prelucrarea datelor biometrice, pentru a facilita identificarea exactă a persoanelor în cauză. În același scop, SIS II ar trebui, de asemenea, să permită prelucrarea datelor privind persoanele de a căror identitate s-a abuzat, pentru a evita inconvenientele provocate de identificarea greșită a acestora, care face obiectul unor măsuri de garantare adecvate, în special consimțământul persoanei în cauză și o limitare strictă a scopurilor în care aceste date pot fi prelucrate în mod legal.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...