Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 23/2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006L0023

Modificări (...)

În vigoare de la 27 aprilie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 5 aprilie 2006
privind licența comunitară de controlor de trafic aerian
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Punerea în aplicare a legislației privind Cerul European Unic presupune elaborarea unei legislații mai detaliate, în special cu privire la eliberarea licențelor controlorilor de trafic aerian, pentru a asigura cele mai ridicate standarde de responsabilitate și competență, pentru a crește disponibilitatea controlorilor de trafic aerian și pentru a promova recunoașterea reciprocă a licențelor, așa cum se prevede în articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european3, urmărind o îmbunătățire generală a siguranței traficului aerian și a competențelor personalului.

(2) Introducerea unei licențe comunitare este o modalitate de recunoaștere a rolului specific pe care controlorii de trafic aerian îl joacă în efectuarea controlului traficului aerian în condiții de siguranță. Stabilirea standardelor de competență la nivel comunitar va reduce, de asemenea, fragmentarea în acest domeniu, permițând astfel o organizare mai eficientă a activității, în cadrul unei colaborări regionale din ce în ce mai intense între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Prin urmare, prezenta directivă reprezintă o parte esențială a legislației Cerului European Unic.

(3) Directiva este instrumentul cel mai corespunzător pentru stabilirea standardelor de competență, lăsând astfel statele membre să decidă cu privire la modalitățile de a se conforma acestor standarde.

(4) Prezenta directivă ar trebui să se bazeze pe standardele internaționale existente. Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a adoptat dispoziții privind eliberarea licențelor controlorilor de trafic aerian, inclusiv cerințele lingvistice. Organizația Europeană pentru siguranța navigației aeriene (Eurocontrol), instituită prin Convenția internațională din 13 decembrie 1960 privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene, a adoptat cerințele Eurocontrol pentru Reglementarea siguranței. În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, prezenta directivă transpune condițiile prevăzute de Cerința Eurocontrol pentru Reglementarea Siguranței nr. 5 (ESARR 5)cu privire la controlorii de trafic aerian.

(5) Caracteristicile specifice traficului aerian comunitar impun introducerea și aplicarea efectivă a standardelor de competență comunitară pentru controlorii de trafic aerian angajați de furnizorii de servicii de navigație aeriană care activează, în principal, în domeniul traficului aerian general. Statele membre pot, de asemenea, să aplice dispozițiile naționale adoptate în temeiul prezentei directive în cazul controlorilor de trafic aerian stagiari și în cazul controlorilor de trafic aerian care își exercită atribuțiile sub responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigație aeriană care își oferă serviciile în special pentru mișcări de aeronave, altele decât traficul aerian general.

(6) În cazul în care statele membre iau măsuri pentru a asigura respectarea cerințelor comunitare, autoritățile care asigură supravegherea și verificarea respectării acestora ar trebui să fie suficient de independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și de organismele de formare. Autoritățile trebuie, de asemenea, să rămână capabile de a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea națională de supraveghere numită sau înființată în temeiul prezentei directive poate fi reprezentată de același organism sau aceleași organismele numite sau înființate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european4.

(7) Furnizarea serviciilor de navigație aeriană presupune folosirea unui personal cu înalte calificări, ale cărui competențe pot fi demonstrate prin mai multe metode. În cazul controlului de trafic aerian, metoda adecvată este introducerea unei licențe comunitare, care să fie considerată ca un fel de diplomă, pentru fiecare controlor de trafic aerian în cauză. Calificarea înscrisă pe licență indică tipul serviciului de trafic aerian pe care un controlor de trafic aerian are competența de a-l furniza. În același timp, atestările înscrise pe licență reflectă atât competențele specifice ale controlorului, cât și autorizarea dată de autoritățile de supraveghere pentru furnizarea de servicii într-un anumit sector sau într-o grupă de sectoare. Din acest motiv, autoritățile trebuie să aibă posibilitatea de a evalua competența controlorilor de trafic aerian atunci când eliberează licențe sau când prelungesc valabilitatea atestărilor. Autoritățile trebuie, de asemenea, să aibă posibilitatea de a suspenda licența, calificările sau atestările atunci când există îndoieli legate de competență. În încercarea de a promova raportarea incidentelor ("just culture" - politica non-punitivă), prezenta directivă nu ar trebui să instituie o legătură automată între un incident și suspendarea unei licențe, calificări sau atestări. Revocarea unei licențe trebuie considerată ca o decizie de luat în ultimă instanță pentru cazuri extreme.

(8) Pentru ca statele membre să poată avea încredere în sistemele reciproce de eliberare a licențelor, regulile comunitare privind obținerea și menținerea în vigoare a licențelor sunt indispensabile. Prin urmare, este important, pentru asigurarea celui mai înalt nivel de siguranță, să se armonizeze cerințele privind calificările, competența și accesul la profesia de controlor de trafic aerian. Aceasta ar trebui să ducă la furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate, precum și la recunoașterea licențelor în întreaga Comunitate, astfel încât să crească libertatea de circulație și disponibilitatea controlorilor de trafic aerian.

(9) Statele membre ar trebui să se asigure că punerea în aplicare a prezentei directive nu conduce la eludarea dispozițiilor naționale în vigoare care reglementează drepturile și obligațiile aplicabile relației de muncă dintre angajator și candidații la posturile de controlor de trafic aerian.

(10) Pentru a aduce competențele la un nivel comparabil în întreaga Comunitate, acestea trebuie să fie structurate într-un mod clar și general acceptat. Aceasta va contribui la garantarea siguranței nu doar în cadrul spațiului aerian aflat sub controlul unui furnizor de servicii de navigație aeriană, ci în special la interfața dintre diferiți furnizori de servicii.

(11) În cazul a numeroase incidente și accidente, comunicarea joacă un rol semnificativ. În consecință, OACI a adoptat cerințe de cunoștințe lingvistice. Prezenta directivă aprofundează aceste cerințe și pune la dispoziție mijloacele de aplicare a acestor standarde recunoscute la nivel internațional. Trebuie respectate principiile de nediscriminare, transparență și proporționalitate în materie de cerințe lingvistice, pentru a încuraja astfel libera circulație și, totodată, pentru a garanta siguranța.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...