Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 505/2006 de instituire a unui Comitet de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea și neutralitatea avizelor European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
Număr celex: 32006D0505

Modificări (...)

În vigoare de la 21 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 iulie 2006
de instituire a unui Comitet de examinare a avizelor privind
standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire
la obiectivitatea și neutralitatea avizelor European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(2006/505/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) Este necesar un înalt nivel de transparență și comparabilitate a raportărilor financiare pentru toate societățile cotate la bursă, în vederea constituirii unei piețe de capital integrate care să funcționeze în mod efectiv, armonios și eficient.

(2) Pentru a contribui la o mai bună funcționare a pieței interne, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1 prevede obligația societăților cotate pe o piață reglementată de a elabora conturi consolidate, în conformitate cu setul unic de standarde contabile globale, denumite în mod comun Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Regulamentul prevede în considerentul 10 crearea unui comitet tehnic contabil, care să furnizeze sprijin și expertiză Comisiei pentru evaluarea standardelor contabile internaționale.

___________

1 Decizia 2000/407/CE a Comisiei din 19 iunie 2000 privind echilibrul între bărbați și femei în cadrul comitetelor și grupurilor de experți constituite de Comisie (JO L 154, 27.6.2000, p. 34).

(3) European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a fost creat în martie 2001 de organizații reprezentând preparatori, utilizatori și profesioniști în domeniul contabilității, implicați în procesul de raportare financiară; EFRAG își dă avizul cu privire la conformitatea standardului sau interpretării, care urmează să fie adoptat de dreptul comunitar și, în special, cu privire la cerințele Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 în ce privește inteligibilitatea, pertinența, fiabilitatea și comparabilitatea, precum și principiul de imagine fidelă enunțat în Directivele 78/660/CEE2 și 83/349/CEE3 ale Consiliului.

___________

1 JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

2 JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

3 JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/43/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...