Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1567/2003 privind ajutorul pentru politicile și acțiunile privind sănătatea reproductivă și sexuală și drepturile conexe în țările în curs de dezvoltare
Număr celex: 32003R1567

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1567/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2003
privind ajutorul pentru politicile și acțiunile privind sănătatea
reproductivă și sexuală și drepturile conexe în țările
în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

___________

1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 260.

2 Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 16 iunie 2003.

(1) Comunitatea este foarte preocupată de condițiile de sănătate a reproducerii și sănătate sexuală a femeilor și bărbaților, în special a celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani care locuiesc în țările în curs de dezvoltare. Rata ridicată a mortalității și morbidității materne, lipsa serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală, a echipamentelor și informațiilor complete, sigure și fiabile în materie de sănătate a reproducerii și sexuală, precum și propagarea HIV/SIDA subminează eforturile de eradicare a sărăciei, de favorizare a dezvoltării durabile, de lărgire a posibilităților și menținere a bunăstării în țările în curs de dezvoltare.

(2) În materie de sănătate a reproducerii și sănătate sexuală și drepturi conexe, libertatea de alegere individuală a femeilor, bărbaților și adolescenților prin accesul corespunzător la informații, educație și servicii constituie un element important al progresului și dezvoltării și necesită o intervenție din partea autorităților publice, precum și o responsabilitate individuală.

(3) Dreptul fiecărei persoane de a se bucura de cea mai bună stare a sănătății fizice și psihice este un drept fundamental conform dispozițiilor articolului 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Peste o cincime din populația globului nu beneficiază de acest drept.

(4) Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene face apel pentru a se asigura un înalt nivel de protecție a sănătății oamenilor în definirea și punerea în aplicare a ansamblului de politici și activități ale Uniunii.

(5) Comunitatea și statele sale membre recunosc dreptul fiecărei persoane de a alege liber numărul copiilor pe care să îi aibă și intervalul la care să îi nască. Acestea condamnă orice încălcare a drepturilor omului sub forma avortului obligatoriu, sterilizării forțate, pruncuciderii, respingerii sau abandonării copiilor nedoriți sau a tratamentelor rele aplicate acestora ca mijloc de reducere a creșterii demografice.

(6) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul au invitat Comunitatea să își intensifice acțiunile privind sănătatea reproducerii și sănătatea sexuală și drepturile conexe în țările în curs de dezvoltare.

(7) Articolul 25 alineatul (1) literele (c) și (d) și articolul 31 litera (b) punctul (iii) din Acordul de parteneriat ACP - UE1 semnat la Cotonou la 23 iunie 2003 prevăd în mod clar integrarea strategiilor destinate îmbunătățirii accesului la serviciile sociale de bază.

___________

1 JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(8) Comunitatea și statele membre ale acesteia vor continua să contribuie substanțial la eforturile generale de susținere a politicilor și programelor de sănătate a reproducerii și sexuală și a drepturilor conexe în țările în curs de dezvoltare și se angajează să joace în continuare un rol major în acest domeniu, acordând prioritate aspectelor care afectează sănătatea în cadrul unei strategii globale de combatere a sărăciei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...