Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 882/2003 de stabilire a unui sistem de urmărire și verificare a tonului
Număr celex: 32003R0882

Modificări (...)

În vigoare de la 23 mai 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 882/2003 AL CONSILIULUI
din 19 mai 2003
de stabilire a unui sistem de urmărire și verificare a tonului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Comunitatea are interese în materie de pescuit în estul Pacificului și a inițiat procedura de aderare la Comisia interamericană pentru tonul tropical, denumită în continuare "CITT" și, conform obligațiilor de cooperare în temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, Comunitatea a decis să aplice măsurile adoptate de CITT în așteptarea aderării sale la această organizație.

(2) Comunitatea a semnat Acordul privind programul internațional pentru conservarea delfinilor3, denumit în continuare "APICD" și a decis să-l aplice temporar prin Decizia 1999/386/CE4, în așteptarea aprobării depline. Prin urmare, Comunitatea trebuie să aplice dispozițiile acordului, al cărui secretariat este asigurat de CITT.

___________

1 JO C 304 E, 30.10.2001, p. 212.

2 Aviz emis la 27 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 132, 27.5.1999, p. 3.

4 JO L 147, 12.6.1999, p. 23.

(3) În iulie 1999, părțile contractante la APICD au decis să instituie un sistem de urmărire și verificare a tonului capturat în zona de aplicare a acordului. În consecință, Comunitatea ar trebui să instituie un sistem de urmărire și verificare a tonului capturat în zona de aplicare a acordului, de către navele care operează în cadrul APICD. Scopul sistemului menționat este de a permite distincția dintre tonul fără riscuri pentru delfini și tonul cu riscuri pentru delfini din momentul capturării acestuia până în momentul când este pregătit pentru vânzarea cu amănuntul. Sistemul pleacă de la premisa că, din momentul capturării, în timpul debarcării, depozitării, transferului și prelucrării, tonul fără riscuri pentru delfini este identificat ca atare.

(4) Având în vedere că decizia menționată devine obligatorie pentru părțile la acord, Comunitatea trebuie, prin urmare, să o pună în aplicare.

(5) Responsabilitatea supravegherii debarcării și transportului capturii revine fiecărui stat membru, dar acesta poate să delege responsabilitatea respectivă statului în care are loc descărcarea, printr-un acord sau contract administrativ.

(6) Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului1 se aplică tuturor activităților de pescuit și tuturor activităților conexe exercitate pe teritoriul și în apele maritime care intră sub jurisdicția sau suveranitatea statelor membre, inclusiv activităților navelor de pescuit comunitare care operează în apele statelor terțe sau în larg, fără a aduce atingere acordurilor în domeniul pescuitului încheiate între Comunitate și țările terțe sau convențiilor internaționale la care Comunitatea este semnatară.

(7) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei2,

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...