Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 2423/2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/2001/13)
Număr celex: 32001R2423

Modificări (...)

În vigoare de la 17 decembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE (CE) NR. 2423/2001
din 22 noiembrie 2001
privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor
financiare monetare (BCE/2001/13)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2533/98 din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană1, în special art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (4),

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2531/98 din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană2, în special art. 6 alin. (4),

întrucât:

(1) Regulamentul Băncii Centrale Europene (CE) nr. 2819/98 din 1 decembrie 1998 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/1998/16)3 a fost deja modificat de Regulamentul (CE) nr. 1921/2000 (BCE/2000/8)4; odată cu noile modificări substanțiale aduse acestui regulament, este de dorit ca dispozițiile în discuție să fie restructurate prin reunirea lor într-un text unic în cadrul prezentului regulament.

(2) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) solicită, pentru îndeplinirea sarcinilor sale, elaborarea bilanțului consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (IFM). Scopul principal al bilanțului este să ofere Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine statistică completă a evoluțiilor monetare în statele membre participante, care sunt considerate un singur teritoriu economic. Statistică se referă la activele și pasivele financiare agregate din punct de vedere al stocurilor, fluxurile de credite de înaltă calitate și, de asemenea, fluxurile ameliorate ale deținerilor de titluri de valoare.

(3) BCE, în conformitate cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratat") și pe baza condițiilor stabilite în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statut"), adoptă regulamente în măsura în care este necesar pentru punerea în aplicare a atribuțiilor SEBC definite în Statut și, în anumite cazuri, stabilite în dispozițiile adoptate de Consiliu menționate în art. 107 alin. (6) din Tratat.

(4) Art. 5.1 din Statut prevede ca BCE, asistată de băncile centrale naționale (BCN), să colecteze informațiile statistice necesare fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, pentru a îndeplini atribuțiile SEBC. Art. 5.2 din Statut stipulează că BCN îndeplinește, în măsura posibilului, atribuțiile descrise în art. 5.1.

(5) Poate fi necesar și poate reduce obligațiile de raportare, ca BCN să colecteze de la operatorii cu obligație de raportare informațiile statistice necesare pentru a îndeplini cerințele statistice ale BCE ca parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică pe care BCN îl stabilesc pe propria lor răspundere în conformitate cu legislația comunitară sau națională sau cu practicile existente și care este folosit în alte scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor statistice ale BCE să nu fie periclitată. Pentru a promova transparența se recomandă, în aceste cazuri, ca operatorii raportori să fie informați cu privire la faptul că datele sunt colectate în alte scopuri statistice. În cazuri specifice, BCE se poate baza, pentru îndeplinirea cerințelor, pe informațiile statistice colectate în astfel de scopuri.

(6) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să specifice operatorii cu obligație de raportare din categoria operatorilor de referință și acordă BCE dreptul de a scuti total sau parțial clase specifice de operatori raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică. Art. 6 alin. (4) prevede că BCE poate adopta regulamente de specificare a condițiilor pe baza cărora poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua colectarea obligatorie de informații statistice.

(7) Art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 împuternicește BCE să adopte regulamente sau decizii pentru a scuti instituțiile de obligația de a constitui rezerve obligatorii, să specifice modalitățile de excludere sau deducere a obligațiilor față de oricare altă instituție din baza rezervelor și să stabilească diferite rate de rezerve pentru anumite categorii de obligații. În temeiul art. 6, BCE are dreptul de a colecta de la instituții informațiile necesare pentru aplicarea rezervelor obligatorii și dreptul de a verifica exactitatea și calitatea informațiilor furnizate de instituții pentru a demonstra conformitatea cu rezervele obligatorii. Pentru a reduce obligațiile generale de raportare se recomandă ca informațiile statistice referitoare la bilanțul lunar să fie utilizate, în plus, la calcularea regulată a bazei rezervelor instituției de credit reglementate de sistemul de rezerve obligatorii al SEBC.

(8) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede dreptul statelor membre de a se autoorganiza în domeniul statistic și de a coopera cu SEBC pentru a garanta îndeplinirea obligațiilor care rezultă din art. 5 din Statut.

(9) În timp ce regulamentele adoptate de BCE pe baza art. 34.1 din Statut nu îi conferă acesteia drepturi și nu impune obligații statelor membre neparticipante, art. 5 din Statut se aplică atât statelor membre participante, cât și celor neparticipante. Regulamentul (CE) nr. 2533/98 reamintește că art. 5 din Statut, împreună cu art. 5 din Tratat, implică obligația de a configura și pune în aplicare la nivel național toate măsurile pe care statele membre neparticipante le consideră adecvate pentru a efectua colectarea de informații statistice necesare pentru a îndeplini cerințele de raportare statistică ale BCE și pregătirile în domeniul statisticii în timp util, astfel încât să devină state membre participante.

(10) Pentru a facilita gestionarea lichidităților instituțiilor de credit și ale BCE, rezervele obligatorii trebuie confirmate până cel târziu în prima zi a perioadei de constituire; în mod excepțional, poate fi nevoie ca instituțiile de credit să raporteze revizuirea bazei rezervelor sau ale rezervelor obligatorii confirmate; procedurile de confirmare sau de recunoaștere a rezervelor obligatorii nu aduc atingere obligației operatorilor raportori de a raporta întotdeauna informații statistice corecte și de a revizui informațiile statistice incorecte deja raportate.

(11) Determinarea procedurilor specifice pentru fuziuni și diviziuni în cazul instituțiilor de credit este necesară pentru a clarifica obligațiile acestor instituții cu privire la rezervele obligatorii; definițiile pentru fuziuni și diviziuni stabilite în prezentul regulament se bazează pe definițiile deja existente în legislația comunitară secundară cu privire la societățile pe acțiuni. Definițiile au fost adaptate la scopurile prezentului regulament; aceste proceduri nu aduc atingere posibilității de a deține rezerve obligatorii printr-un intermediar.

(12) Statistica monetară a BCE provine din statistica bilanțurilor IFM colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2819/98 (BCE/1998/16) care a fost elaborată în cea de-a doua etapă a Uniunii Economice și Monetare și, ca atare, a fost considerată a fi numai setul minim de date ce trebuiau furnizate pentru a răspunde obiectivelor politicii monetare. Mai mult, regulamentul se axa numai pe colectarea sumelor exigibile înscrise în bilanțuri, nu și pe raportarea datelor privind ajustarea reevaluării necesare pentru întocmirea statisticii de flux pentru contrapartidele agregatului monetar general M3 care permit calcularea ratelor de creștere. Luând în considerare limitările pe care le prezintă aceste seturi de date a apărut necesitatea de a se dezvolta statistica bilanțurilor IFM.

(13) Se impune o extindere a cerințelor lunare pentru a furniza o defalcare lunară a certificatelor de depozit în funcție de subsector și scadență/monedă și a creditelor după subsector/scadență și destinație, întrucât aceste defalcări sunt considerate esențiale pentru realizarea obiectivelor politicii monetare. Aceasta include integrarea datelor care anterior erau colectate numai trimestrial.

(14) Statisticile referitoare la stocuri și fluxuri pentru agregatele monetare și contrapartide trebuie să fie elaborate la timp. Din bilanțul consolidat din punct de vedere al stocurilor se întocmește statistica referitoare la fluxuri folosind informații statistice suplimentare referitoare la modificările de curs valutar, la alte modificări ale valorii titlurilor de valoare și ale anulării/reducerii creditelor, precum și la alte ajustări, precum reclasificările.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...